Witamy

KZG „Dolina Redy i Chylonki” – ludność ok. 459 000 MK

Związek powstał w 1991 roku w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie lokalnym. Statut Związku określa jego podstawowe zadania, którymi są:

zaopatrzenie miast i gmin w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków, centralne ogrzewanie, gospodarka odpadami, w tym unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska (powietrze at mosferyczne, grunty, lasy, wody podziemne i powierzchniowe), informacja i edukacja ekologiczna społeczności lokalnej w zakresie dziedzin należących do zakresu działania Związku.

Związek wykonuje zadania publiczne w zastępstwie gmin i koordynuje ich działania. Jest miejscem tworzenia strategii, forum dyskusji i ścierania się poglądów, platformą porozumień.

EDUKACJA, INFORMACJA, PROMOCJA

Odbieramy nieodpłatnie duży sprzęt AGD i RTV od mieszkańców (elektroodpady)"
Dzisiaj jest:
sobota
30 lipiec 2016