Analiza stanu gospodarki odpadami

Zapraszamy do zapoznania się z roczną oceną realizowanych przez Związek zadań. Ocena dokonywana jest corocznie na podstawie sprawozdań dostarczanych przez gminy. Analiza stanu gospodarki odpadami obejmuje jakościową i ilościową analizę strumieni odbieranych i przekazywanych do utylizacji odpadów. Uzyskane wartości są konfrontowane z bieżącymi wymogami prawa oraz porównywane z uzyskami dla innych obszarów województwa.

Do pobrania: