Edukacja

Efektem edukacji ekologicznej powinna być ekologiczna świadomość społeczna, która jeśli już powstanie, będzie potrafiła stworzyć wzorce zachowań na tyle silne, by podjąć i realizować działania w zakresie ochrony środowiska, w tym np: – włączenie się do programu selektywnej zbiórki odpadów.

Niestety, pomimo przyjętej do realizacji tzw. Polityki Ekologicznej Państwa na razie ekologiczna świadomość społeczna a nasze społeczeństwo to dwa przeciwległe bieguny. Nie ma w nas ani świadomości prawa, ani szacunku dla niego. Nie ma silnego instynktu zbiorowego, nikt tak naprawdę nie „gna” do działań ponadjednostkowych. Nic więc dziwnego, że fachowcy zgodnie twierdzą, że daleko nam do społeczeństwa o rozbudzonej, nie mówiąc utrwalonej, świadomości społecznej.

Świadomość ekologiczna, jaka funkcjonuje w naszej społeczności, ujawnia się wyłącznie wobec zagrożeń ekologicznych. Według zgodnych wypowiedzi socjologów, oznacza to, niską wrażliwość społeczną na ten problem co pozwala prognozować osłabienie społecznego poparcia dla działań proekologicznych i ponoszenia związanych z tym kosztów. Świadomość będzie wzrastać tym bardziej im większy będzie zasięg reklamy, jej częstotliwość oraz wpływ na jednostkę.

Realizując działania w zakresie edukacji ekologicznej, Komunalny Związek Gmin prowadzi je we współpracy z placówkami oświatowymi wpisując swoje działania w podstawy programowe różnych szczebli nauczania. Prowadząc działania o charakterze promocyjno – informacyjnym Związek opiera się na badaniach socjologicznych dotyczących społecznego wpływu środków masowego przekazu na wyniki działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska na poziomie lokalnym

Ogólnokrajowy zasięg organizacji Lokalny zasięg organizacji
ogolnokrajowe lokalne

Wyniki badań socjologicznych potwierdzają, że podstawowym źródłem danych na temat działań ekologicznych podejmowanych przez instytucje i organizacje nie są własne doświadczenia lecz media. Na poziome krajowym jest to telewizja. Na poziomie lokalnym natomiast nie ma jednego skutecznego nośnika informacji. Dane te potwierdzają badania przeprowadzone przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w 2001r. na mieszkańcach dziewięciu dzielnic Gdyni a także miasta Redy i gminy Kosakowo oraz w 2004 r. na terenie całego obszaru Związku. Na ich podstawie nie udaje się wybrać jednego nośnika informacji. Opinie rozkładają się w równych częściach na poszczególne kanały przekazywania informacji. Oznacza to, że zastosowanie jednego z nich wyraźnie ograniczy odbiór społeczny przekazywanych informacji. Gdyby uwarunkowania ekonomiczne na to pozwalały, należałoby stosować promocję we wszystkich lokalnych mediach równolegle.

Realizacja Edukacji Ekologicznej

W zakresie edukacji ekologicznej Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” realizuje równolegle trzy zadania, tj. edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, edukację ekologiczną dorosłych mieszkańców gmin Związku oraz promowanie zasad selektywnej zbiórki odpadów.

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży

  • Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, w formie którą ma obecnie, realizowana jest od 1997 r zgodnie z OFERTĄ PROGRAMOWĄ na dany rok szkolny opracowywaną w biurze Związku oraz przesyłaną każdorazowo w ostatnim tygodniu sierpnia do Urzędów Miast/Gmin członkowskich oraz Urzędów Powiatowych celem przekazania dyrektorom placówek oświatowych.
  • Działania kierowane są do wszystkich placówki oświatowych z terenu Komunalnego Związku Gmin „Doliny Redy i Chylonki”
 obraz2