Konkursy ekologiczne

Ważnym działaniem Komunalnego Związku Gmin „Doliny Redy i Chylonki” ukierunkowanym na ochronę i poprawę środowiska naturalnego, jest edukacja ekologiczna i komunikacja społeczna. Jednym z jej elementów są konkursy ekologiczne skierowane do dzieci i młodzieży placówek oświatowych z terenu zrzeszonych gmin. W ramach prowadzonej działalności edukacyjnej, każdego roku szkolnego Związek realizuje i wspiera liczne działania konkursowe, celem których jest ukazywanie lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, rozwiązań technicznych i organizacyjnych stosowanych w wielu dziedzinach związanych z gospodarką komunalną oraz kształtowanie postaw odpowiedzialności i ciekawości poznawczej.

 I. Aktualnie prowadzone konkursy

 

II. Konkursy prowadzone w latach ubiegłych


Konkurs fotograficzny pn. „Różnorodne gminy – wspólne działania” (rok szkolny 2009/2010)