Gospodarka odpadami

recycle-iconPod pojęciem gospodarki odpadami rozumie się wytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadami. Zgodnie definicją zawartą w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz. 21) , „gospodarowanie odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami”.

Gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. 2016r. poz.250), nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Zarówno postęp cywilizacyjny, jak i stopniowy wzrost poziomu życia ludzi powoduje, że ilość produkowanych w Polsce odpadów zwiększa się z roku na rok. Stąd też gospodarka odpadami na terenie gminy prowadzona musi być w sposób zorganizowany i przemyślany, zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

W obowiązującej aktualnie ustawie o odpadach wyraźnie zarysowana została hierarchia działań, które powinny być podejmowane w nowoczesnym systemie gospodarki odpadami:

1) zapobieganie powstawaniu odpadów;
2) przygotowywanie do ponownego użycia;
3) recykling;
4) inne procesy odzysku;
5) unieszkodliwianie.

Strumień odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych, oprócz odpadów zmieszanych zawiera także: odpady selektywnej zbiórki (papier, makulatura, plastik, szkło, metale), odpady zielone, popiół, odpady wielkogabarytowe oraz odpady niebezpieczne.

Te ostatnie, wymagają szczególnej uwagi w celu prawidłowego, bezpiecznego dla naszego zdrowia oraz środowiska oraz zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa ich zagospodarowania.

Wśród ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH, jakie powstają na co dzień w naszych domach oraz mieszkaniach wyróżniamy: