Pisma Związku do Ministerstwa Środowiska

dotyczące ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminachPisma do ministerstwa środowiska

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” poniżej prezentuje pisma wystosowane do Ministra Środowiska oraz przedstawiciela Sejmu dotyczące propozycji zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktów wykonawczych.

Pisma:
data temat załączniki
20 listopada 2017 r. W sprawie sposobu obliczania poziomu recyklingu i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych
14 marca 2017 r. W sprawie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych
19 października 2016 r. W sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
23 lipca 2016 r. W sprawie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
13 lipca 2016 r. W sprawie projektu Rozporządzenia MŚ w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
29 czerwca 2016 r. W sprawie sposobu wyliczania poziomu recyklingu surowców wydzielonych z odpadów komunalnych
4 marca 2016 r. W sprawie sposobu obliczania poziomów recyklingu
13 lutego 2015 r. W sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów – projekt rozporządzenia
12 grudnia 2014 r. W sprawie wyjaśnienia zapisu w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
12 grudnia 2014 r. W sprawie wprowadzenia zmian w rozporządzeniach dot. sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazanych do składowania, oraz poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami
4 października 2014 r. W sprawie uwzględnienia w sprawozdaniach rocznych z realizacji zadań z zakr. gospodarki odpadami
10 lipca 2014 r. W sprawie zmian ustawy o utrzymania porządku i czystości w gminach
9 kwietnia 2014 r. W sprawie projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
26 lutego 2014 r. W sprawie zmian aktów prawnych dot. utrzymania porządku i czystości w gminach
23 września 2013 r. W sprawie propozycji zmian w sposobie obliczania poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania