Uzyskane poziomy

Informacja o uzyskanych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na podstawie przekazywanych sprawozdań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przygotowuje sprawozdania roczne w imieniu gmin wchodzących w jego skład. Sprawozdania roczne są przekazywane marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczą.

Poniżej zestawiono poziomy: recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów surowcowych, budowlanych oraz poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania uzyskane w latach 2012-2020 przez gminy wchodzące w skład Związku [zgodnie z art. 3aa oraz art. 3c ustawy ucp (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 888)].

Tabela 1. Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła wyrażone w %
Określone poziomy recyklingu
na kolejne lata ustalone rozporządzeniem Ministra Środowiska
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
>10 >12 >14 >16 >18 >20 >30 >40 >50
Gdynia 18 20 28 30 37 39 52
52
50
Sopot 22 37 53 66 70 70 76
74
70
Rumia 40 37 45 49 48 50 47
51
52
Reda 14 32 38 39 48 47 68
56
59
Wejherowo 12 20 31 34 42 43 43
44
66
Gmina Szemud 21 27 39 40 45 41 34
39
49
Gmina Wejherowo 17 24 42 40 48 46 45
45
51
Gmina Kosakowo 43 43 47 57 56 57 57
49
75

Tabela 2. Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyrażone w %
Określone poziomy recyklingu
na kolejne lata ustalone rozporządzeniem Ministra Środowiska
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
>30 >36 >38 >40 >42 >45 >50 >60 >70
Gdynia 99 78 69 76 81 69 83
75
74
Sopot 100 89 70 60 54 73 71
97
72
Rumia 99 73 57 90 69 73 55
39
18
Reda 88 86 90 88 83 62 87
92
79
Wejherowo 96 95 93 98 87 82 93
95
82
Gmina Szemud 96 83 63 97 81 50 52
41
10
Gmina Wejherowo 92 100 94 67 93 85 67
58
80
Gmina Kosakowo 98 75 57 100 96 63 90
99
24

Tabela 3.  Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wyrażone w %
Określone poziomy recyklingu
na kolejne lata ustalone rozporządzeniem Ministra Środowiska
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
<75 <50 <50 <50 <45 <45 <40 <40 <35
Gdynia 43 17 2 1 1 5 4
4
15
Sopot 42 17 1 0 0 4 4
3
19
Rumia 42 18 2 0 0 3 2
2
12
Reda 45 22 3 1 0 3 2
2
14
Wejherowo 77 17 2 0 0 3 2
2
10
Gmina Szemud 118 41 5 5 4 8 11
7
68
Gmina Wejherowo 217 64 6 5 0 6 7
6
33
Gmina Kosakowo 234 111 12 0 0 11 9
7
41
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dot. poziomów odzysków i recyklingu oraz podmiotów odbierających odpady:
  • Wykaz podmiotów, które w roku 2018 nie odbierały odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a są wpisane do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Związek [pobierz]
  • Wykaz podmiotów, które w roku 2018 nie odbierały odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a są wpisane do rejestrów działalności regulowanej prowadzonych przez gminy Związku (RDR w gminach prowadzono do dn. 23 lipca 2012 r.) [przejdź]