30-lecie działalności Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki ”

Rok 2021 dla Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” jest rokiem szczególnym. Obchodzimy bowiem 30-lecie naszej działalności, w tym 23 lata nieprzerwanej edukacji ekologicznej dla wszystkich mieszkańców Związku.

Ogłoszenie Statutu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Dzienniku Urzędowym Województwa Gdańskiego.

W odpowiedzi na zmianę ustroju kraju, a tym samym objęcie przez gminy nowych  kompetencji i obowiązków na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w Urzędzie Miasta w Gdyni spotkali się:

 • Franciszka Cegielska – Prezydent Miasta Gdyni
 • Tadeusz Wolski – Burmistrz Miasta Rumi
 • Barbara Brzezińska-Lacka – Burmistrz Miasta Redy
 • Andrzej Remiszewski – Wiceprezydent Miasta Wejherowo
 • Zbigniew Szymański – Wójt Gminy Kosakowo

i ustalili, że w celu wspólnej i skutecznej realizacji zadań komunalnych należy powołać związek międzygminny.

22 listopada 1991 r. zarejestrowano Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w rejestrze związków międzygminnych pod poz.41.

Mapa gmin członkowskich.

Nazwa „Dolina Redy i Chylonki” ma symboliczne znaczenie i związana jest z położeniem geograficznym wszystkich gmin członkowskich – rzeka Reda przepływa przez miasta związku (Wejherowo i Redę) oraz Gminę Wejherowo, a rzeka Chylonka przez Gdynię. Jest w tej nazwie głębszy sens, gdyż jednocześnie obie rzeki wyznaczają lokalizację Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110 – będącego jednym z najzasobniejszych zbiorników wód podziemnych w Polsce i zasilającym w wodę pitną gminy Związku. Zbiornik ten jest objęty naszą szczególną ochroną.

Przedstawicielami gmin w najwyższym organie tj. Zgromadzeniu są Prezydenci, Burmistrzowie oraz Wójtowie poszczególnych gmin, jak również dodatkowi przedstawiciele delegowani przez rady miast i gmin. W skład Związku obecnie wchodzą miasta i gminy: Gdynia, Sopot, Reda, Rumia, Wejherowo, Gmina Kosakowo, Gmina Szemud i Gmina Wejherowo. W ciągu 30 lat Zgromadzenie Związku tworzyli ludzie zaangażowani w kreowanie spójnej i jednolitej polityki regionu. Potrzeba współpracy sąsiednich gmin jest niezwykle ważna w celu wspólnego rozwoju. Związek jest miejscem tworzenia projektów i strategii, forum dyskusji i ścierania się poglądów, platformą porozumień.

„Dolina Redy i Chylonki” jest obecnie dobrze znaną instytucją samorządową w Polsce.

Głównym jej celem była i jest realizacja zadań publicznych w zakresie gospodarki komunalnej oraz ochrony środowiska naturalnego.

Począwszy od 1991 roku Związek wykonuje zadania publiczne w zastępstwie gmin i koordynuje ich działania związane m.in. z:

 • ujmowaniem, uzdatnianiem oraz dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalno-bytowe,
 • odbiorem i oczyszczaniem ścieków,
 • dystrybucją ciepła zasilanego centralnie,
 • zagospodarowaniem odpadów,
 • edukacją ekologiczną.

 

Dziś Związek wspólnie z gminami jest właścicielem trzech firm:

 • PEWIK GDYNIA sp. z o.o. w Gdyni, która działa w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
 • OPEC sp. z o.o. w Gdyni, która zajmuje się ciepłownictwem zasilanym centralnie,
 • „EKO DOLINA” sp. z o.o, która zajmuje się gospodarką odpadami.

 

Poprzez samorządowe przedsiębiorstwa komunalne dbamy o świadczenie usług dla mieszkańców o najwyższej jakości i bezpieczeństwie. Robimy to zgodnie z najlepszymi wzorcami spełniając najwyższe polskie i unijne wymogi prawne.

 

Ponadto, wspólnie od 23 lat prowadzimy działania edukacyjne dla naszych mieszkańców. Naszym celem cały czas jest rozwijanie świadomości proekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych.

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” jest przykładem zgodnej i efektywnej współpracy przy realizacji zadań na rzecz rozwiązywania problemów gospodarki komunalnej, prowadzenia edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, ochrony środowiska oraz, co bardzo istotne, wzmacniania partnerskich więzi gmin członkowskich. Realizowane przez Związek działania są kompleksowe, służą ochronie i poprawie środowiska w regionie oraz w skali ponadregionalnej.

 


W związku z jubileuszem 30 – lecia działania naszego Związku serdecznie dziękujemy wszystkim za owocną i trwającą wiele lat współpracę, która przyniosła tak dużo pozytywnych efektów.
Dziękujemy za wspólnie zdobywane doświadczenia oraz zaufanie jakim corocznie obdarzają nas Państwo przystępując do prowadzonych przez nas działań.
Mamy nadzieję, że kolejne lata będą okresem dalszego, równie dynamicznego rozwoju i będą przynosiły, tak jak do tej pory, wiele powodów do dumy.

22 listopada 2021