Gospodarka ściekowa w aglomeracji Gdynia

W dniu 28 kwietnia br. w Fabryce Kultury w Redzie z inicjatywy Komunalnego Związku Gmin odbyła się konferencja pn.

„Zbiorniki bezodpływowe na terenie gminy – ewidencja, kontrola, podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.  Zmiana ustawy prawo wodne oraz niektórych innych ustaw”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich gmin oraz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z aglomeracji Gdynia, a także starostw powiatowych z Pucka i Wejherowa.

Celem spotkania było:

  1. omówienie bieżącego stanu gospodarki ściekowej w aglomeracji Gdynia:
  2. wzmocnienie współpracy między gminami, przedsiębiorstwami wod.- kan. i KZG w zakresie ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków (poś) na terenie gmin członkowskich,
  3. omówienie zakresu prac do wykonania w zakresie dostosowania gospodarki ściekowej do wymogów dyrektywy Komisji Europejskiej 91/271/EWG dot. oczyszczania ścieków komunalnych, w tym:

– wstępna analiza planowanej zmiany ustawy Prawo wodne i innych ustaw w obszarze gospodarki ściekowej,

– potrzeba aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Gdynia w drugim półroczu 2022r.,

– konieczność egzekwowania od mieszkańca podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

Projektowane zmiany prawa przewidują m.in. nowe obowiązki dla samorządów gminnych, w tym tworzenie sprawozdań rocznych dot. gospodarowania nieczystościami ciekłymi z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z komunikatem kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dn. 4 maja br. Rada Ministrów przyjęła już przedłożony przez ministra infrastruktury projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Przypominamy, że obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Wynika to z zapisów art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888).

Więcej informacji w zakładce „Podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej”

Razem chronimy środowisko

 

10 maja 2022