Informacja o jakości wody z wodociągu PEWIK Gdynia Sp. z o.o.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Spółki PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. – za I półrocze 2017 r.

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w Gdyni realizując ustawowy obowiązek prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia w I półroczu 2017r. przeprowadził łącznie 878 badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych prób wody pobranych z systemu dystrybucji wody. Otrzymane wyniki badań wody zweryfikowano z dopuszczalnymi wartościami substancji mogących występować w wodzie, określonymi w obowiązującym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015r. poz. 1989). Badania jakości wody prowadzone były wg ustalonego harmonogramu pobierania próbek wody, z odpowiednią częstotliwością z przygotowanych do tego celu stałych punktów czerpalnych.

W wyniku przeprowadzonych badań w I półroczu 2017r. nie stwierdzono niekorzystnych zmian jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badania i kontrole wykazały, że odbiorcy korzystają z wody o dobrej jakości odpowiadającej wymaganiom sanitarnym.

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. informuje, że woda dostarczana mieszkańcom spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

26 lipca 2017