Kolejny przetarg na unieszkodliwianie lub odzysk odpadów niebezpiecznych!!!

Z uwagi na brak złożonych ofert ogłaszamy kolejny przetarg na

Unieszkodliwianie lub odzysk odpadów niebezpiecznych

pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej odbieranych transportem Wykonawcy.

 

Przedmiotem zamówienia jest unieszkodliwianie lub odzysk w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych oraz z obiektów użyteczności publicznej. Zbiórkę takich odpadów Związek realizuje zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie ośmiu gmin wchodzących w jego skład tj. Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo, Kosakowo, Wejherowo, Szemud zamieszkanych przez ok. 470 tys. osób. Odpady będą odbierane przez Wykonawcę ze wskazanych przez Zamawiającego miejsc znajdujących się na terenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” i ładowane przez pracowników Wykonawcy lub Zamawiającego na samochód będący w dyspozycji Wykonawcy a następnie przekazane do unieszkodliwiania lub odzysku do wskazanej przez Wykonawcę Instalacji.

 

Zaszyfrowane oferty należy składać przez stronę prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/

Termin składania ofert upływa 5 stycznia 2023 r. o godzinie 1000

więcej informacji

Razem chronimy środowisko!

23 grudnia 2022