Masz szambo albo przydomową oczyszczalnię ścieków?

Właściciele nieruchomości posiadających zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnię ścieków są zobowiązani do zawarcia umowy na ich opróżnianie z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Podczas czynności kontrolnych prowadzonych z urzędu przez straż gminną (miejską) lub pracownika urzędu gminy (miasta) uprawnionego do kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie właściciel nieruchomości jest obowiązany do okazania takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Wóz asenizacyjny (www.pixabay.com.pl)

WAŻNE!
Nieczystości ciekłe to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Co w przypadku braku umowy lub dowodów uiszczania opłat?

W przypadku niewłaściwego postępowania z nieczystościami ciekłymi w sposób niezgodny z zasadami wynikającymi z Regulaminu utrzymania czystości i porządku obowiązującego na terenie gminy tj. np. wylewanie do rowu, na pole, odprowadzanie do gleby itp. Właściciel nieruchomości popełnia wykroczenie i podlega karze grzywny.

Podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej

 

Pamiętaj!!!

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przyłączenie szamba (nieruchomości) do istniejącej sieci kanalizacyjnej

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków powinna mieć miejsce tylko poza granicami aglomeracji ściekowej (Aglomeracja Gdynia obejmuje obszar obsługiwany przez kanalizację odprowadzającą ścieki do Grupowej Oczyszczalni Dębogórze).

10 marca 2023