NOWE OGŁOSZENIE! Zamówienia Publiczne: Unieszkodliwianie lub odzysk odpadów niebezpiecznych

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

BZP: Ogłoszenie nr 2024/BZP 00327473/01 z dnia 2024-05-16

Nazwa zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji:

„Unieszkodliwianie lub odzysk odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej w II półroczu 2024r.

Przedmiotem zamówienia jest unieszkodliwianie lub odzysk w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych oraz z obiektów użyteczności publicznej. Zbiórkę takich odpadów Związek realizuje zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie ośmiu gmin wchodzących w jego skład tj. Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo, Kosakowo, Wejherowo, Szemud zamieszkanych przez ok. 470 tys. osób.

 

Oferty należy składać przez stronę prowadzonego postępowania ezamowienia.gov.pl

Termin składania ofert: 3 czerwca 2024 r. do godziny 10:00

więcej informacji


Razem chronimy środowisko!

17 maja 2024