Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (3/ZP/2020)

o wartości zamówienia powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty równowartości 214 000 euro
BZP: Ogłoszenie nr 531532-N-2020 z dnia 2020-04-15.
ZAMAWIAJĄCY:
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ul. Konwaliowa 1,
81–651 Gdynia tel/fax: 58 624 66 11, 58 624 45 99
e-mail: sekretariat@kzg.pl
adres strony internetowej: www.kzg.pl
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej
Kod CPV 90513300 – 9 – usługi spalania odpadów
1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z formularzem ofertowym można pobrać ze strony
https://kzg.bip.gov.pl.
2. Krótki opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych pochodzących od mieszkańców i z obiektów użyteczności publicznej w procesie D 10, które Zamawiający przekaże Wykonawcy w ilości łącznej nie większej niż 100 (+/-10) Mg.
Kody przyjmowanych do unieszkodliwiania odpadów (zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz.U. z 2014 r. poz. 1923): 15 01 10*, 15 01 11, 16 01 07*, 16 01 08*, 16 01 13*, 16 01 14*, 16 02 14, 16 02 16, 6 05 06*, 16 05 07*, 16 05 08*, 16 05 09, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 80, które w SIWZ przedstawiono w grupach w Tabeli 1.
Odpady wymienione wyżej będą dostarczone do unieszkodliwiania we wskazane przez Oferenta miejsce/lokalizację Instalacji transportem zorganizowanym przez i na koszt Zamawiającego od poniedziałku do piątku [z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy] bez ograniczeń ich ilości w danym dniu/w danym transporcie bez względu na wielkość samochodu dostarczającego odpady oraz bez określania standardu jakości przekazywanych Wykonawcy odpadów. Wykonawca zobowiązany będzie przyjąć każdą przywiezioną przez Zamawiającego ilość odpadów, bez określania minimalnych limitów ilościowych na poszczególne rodzaje dostarczanych odpadów.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na unieszkodliwianie każdego rodzaju odpadu o kodach wyszczególnionych w punkcie 2 powyżej. Każdy rodzaj odpadu stanowi jedną część zamówienia. Oferty można składać w odniesieniu do dowolnej liczby części zamówienia (od 1 do 25 części).
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5. Umowa zostanie zawarta na czas określony tj. nie dłużej niż:
     a) do dnia 31.12.2020 r.
     b) obowiązywanie decyzji na unieszkodliwianie odpadów, w zależności od tego, które ze zdarzeń opisanych w lit.(a) do (b) nastąpi jako pierwsze.
6. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnej z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.) i SIWZ w oznaczonym terminie w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
     a) nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp;
     b) posiada aktualną decyzję administracyjną, pozwalającą na unieszkodliwianie odpadów w procesie odzysku D 10 wydanego zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U. 2019 r. poz. 701 ze zm.);
     c) ma numer rejestrowy nadany po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa;
7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
     1) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp..
     2) którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 6 powyżej.
8. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
9. Oferty niepodlegające odrzuceniu, oceniane będą na podstawie następujących kryteriów oceny oferty:
     1) Cena – Ci – cena netto poszczególnych rodzajów odpadów [zł/kg] – 60%
     2) Odległość O – odległość od siedziby Zamawiającego przy ul. Konwaliowej 1 w Gdyni do miejsca przyjęcia odpadów [km] podanego w ofercie i określonego na podstawie wskazań gogle maps dla najkrótszej trasy – 40%
10. Oferty zgodne z formularzem ofertowym należy składać w siedzibie Zamawiającego w Gdyni przy ul. Konwaliowej 1 w terminie do dnia 22.04.2020 r. do godz. 11:00.
11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 22.04.2020 r. o godz.11:15.
12. Oferta pozostaje ważna przez 30 dni od terminu składania ofert.
13. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
14. Zamówienie nie obejmuje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
15. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
16. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ogłoszenie na stronie BIP: https://kzg.bip.gov.pl/publiccontracts/view/24508
15 kwietnia 2020