Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (4/ZP/2020) – wyniki

o wartości zamówienia powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty równowartości 214 000 euro
BZP: Ogłoszenie nr 615431-N-2020 z dnia 2020-11-25.

ZAMAWIAJĄCY:
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ul. Konwaliowa 1,
81–651 Gdynia tel/fax: 58 624 66 11, 58 624 45 99
e-mail: sekretariat@kzg.pl
adres strony internetowej: www.kzg.pl
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
Unieszkodliwianie w 2021 r. odpadów niebezpiecznych
pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej
Kod CPV 90513300 – 9 – usługi spalania odpadów
Treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej zobacz treść ogłoszenia.
25 listopada 2020