Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (1/ZP/2020)

Gdynia.20.01.2020

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dla zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4
o wartości zamówienia powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty
równowartości 221 000 euro

Ogłoszenie w BZP nr 550003769-N-2020 z dnia 9.01.2020 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki
ul. Konwaliowa 1,
81–651 Gdynia
tel/fax: 58 624 66 11, 58 624 45 99
e-mail: sekretariat@kzg.pl
adres strony internetowej: www.kzg.pl

Unieważnia się postępowanie nr 1/ZP/2020 na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843) prowadzone w trybie negocjacji z Wykonawcą „Port Service” Sp. z o.o. z Gdańska na: „Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej”.

Oferowana cena unieszkodliwiania odpadów przewyższyła kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

BIP: https://kzg.bip.gov.pl/publiccontracts/view/23306

21 stycznia 2020