Ogłoszenie II PRZETARGU sprzedaży – Fiat DUCATO 30 MJ Euro 4

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

z siedzibą w Gdyni

ogłasza II pisemny przetarg ofertowy
na sprzedaż

Samochodu ciężarowego dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

Fiat DUCATO 30 MJ Euro 4

 

Termin składania ofert: 15 marca 2022 r. do godziny 1300

Wadium: 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 zł.)

Ofertę należy złożyć: pocztą e-mail na adres: sekretariat@kzg.pl lub w zamkniętej kopercie w siedzibie sprzedającego:

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

ul. Konwaliowa 1

81-651 Gdynia – Witomino

Na kopercie należy umieścić dane oferenta oraz dopisek: „Sprzedaż samochodu”

1 marca 2022