Poziomy recyklingu osiągnięte w 2020 roku – podsumowanie

Zestawienie uzyskanych w roku 2020 poziomów recyklingu przez gminy Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na podstawie sprawozdań przekazywanych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych przygotowuje sprawozdania roczne z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami w imieniu gmin wchodzących w jego skład.

Wykres przedstawia uzyskane w roku 2020 poziomy recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

Należy podkreślić, że poziomy recyklingu surowców z terenu gmin członkowskich osiągnęły za 2020 rok wysokie wartości. Ilość odpadów surowcowych odbieranych z terenu Związku wzrosła z 29,9 tysięcy ton w 2019 roku do 39,4 tysięcy ton (tj. o 31,7 %), co należy uznać za niewątpliwy sukces. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobligowani byliśmy do osiągniecia co najmniej 50 % poziomu recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz co najmniej 70 % poziomu recyklingu odpadów budowlanych.

Wymagania dotyczące wartości tych wskaźników rosły od momentu objęcia gminnym systemem odbioru odpadów od mieszkańców zgodnie z zestawieniem poniżej.

Zestawienie wymaganych do osiągnięcia w latach 2012-2020 poziomów recyklingu zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Środowiska

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nieosiągnięcie poziomów przez gminę związane jest z karą finansową nakładaną na nią przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Sprawnie funkcjonujący system segregacji jest kluczem do osiągania określonych przez Unię Europejską celów. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców we wstępną segregację odpadów, łatwiej poddać je procesom odzysku i recyklingu.

Dziękujemy za Państwa wkład w ochronę środowiska. Wierzymy, że wspólnie w nadchodzących latach osiągniemy jeszcze lepsze rezultaty.

 

Razem chronimy środowisko! 😊

12 października 2021