Poziomy recyklingu osiągnięte w 2021 roku

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” od 2012 roku na podstawie sprawozdań firm odbierających odpady komunalne, przygotowuje sprawozdania roczne z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami w imieniu gmin wchodzących w skład Związku.

Od 2021 roku w Polsce obowiązują zapisy dyrektywy unijnej (UE 2019/1004) określające nowe wymogi, jakie winny spełnić państwa członkowskie w celu wprowadzenia w życie gospodarki o obiegu zamkniętym.

W latach 2012-20 gminy miały obowiązek uzyskania określonych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu jedynie w odniesieniu do odpadów surowcowych, a od 2021 roku poziom recyklingu dotyczy wszystkich odpadów komunalnych. Oznacza to, że nie można porównywać wyników uzyskanych w 2021 roku z tymi osiągniętymi w latach 2012-20.

Poniżej w tabeli zestawiono uzyskane w zeszłym roku poziomy: przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz poziomów składowania gmin wchodzących w skład
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
POZIOM [%]
WYMAGANY POZIOM W 2021 ROKU
GDYNIA
SOPOT
RUMIA
REDA
MIASTO WEJHEROWO
GMINA WEJHEROWO
GMINA KOSAKOWO
GMINA SZEMUD
RECYKLINGU ODPADÓW KOMUNALNYCH
>20%
26
31
27
30
33
29
33
24
OGRANICZENIA SKŁADOWANIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI
<35%
3
2
2
2
2
6
6
11
SKŁADOWANIA (ODPADÓW KOMUNALNYCH WYKAZANYCH W SPRAWOZDANIU GMINNYM)
NIE OKREŚLONO
15
22
11
12
10
20
17
8

Stosunkowo wysokie wskaźniki recyklingu uzyskane przez gminy Związku wynikają w dużej mierze z umożliwienia mieszkańcom przekazywania oddzielnie odpadów zielonych oraz kuchennych (BIO) wytwarzanych na terenie ich nieruchomości. W instalacji komunalnej „Eko Dolina” Sp. z o.o. frakcje te poddawane są procesowi kompostowania, a wytworzony w tym procesie kompost poprawia właściwości fizyczne i chemiczne gleby.

Związek od lat podejmuje działania mające na celu promowanie segregacji odpadów na następujące frakcje: papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady kuchenne (BIO) i zielone oraz popiół, gdyż jedynie prawidłowa segregacja u źródła umożliwi gminie osiągnięcie wymaganych poziomów.

Wymagany do osiągnięcia  poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych [%] w poszczególnych latach 2022 2023 2024 2025
25 35 45 55

Dziękujemy za Państwa wkład w ochronę środowiska.

Wierzymy, że wspólnie w nadchodzących latach osiągniemy jeszcze lepsze rezultaty.

Czeka nas jeszcze dużo pracy.

Razem chronimy środowisko!

21 kwietnia 2022