Razem chronimy środowisko

Mieszkańcy Związku są coraz bardziej świadomi konieczności podejmowanych działań na rzecz ochrony środowiska. Doskonale radzą sobie np. z segregacją odpadów dzieląc je na takie frakcje jak tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier, odpady niebezpieczne. Niedługo zaczniemy zbierać selektywnie odpady kuchenne, które mogą stanowić nawet do 30% zawartości naszych domowych koszy. Właściwe zagospodarowanie odpadów, w tym bioodpadów, niesie same korzyści! Np. odpady kuchenne to surowiec, który można przetworzyć na wysokiej jakości kompost lub biogaz, z którego poprzez spalanie, produkowana jest energia elektryczna i ciepło.

Aby jeszcze efektywniej chronić nasze środowisko, konieczne są dalsze działania, m. in. właściwe korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych. Żeby ścieki mogły sprawnie przepływać przez sieć kanalizacyjną, nie należy wrzucać do toalety czy zlewu kuchennego żadnych odpadów. Odpady wrzucone do kanalizacji zapychają wewnętrzną instalację w budynku i stają się przyczyną poważnych oraz kosztownych awarii. Wiele z nich może doprowadzić do cofnięcia się ścieków i zalania mieszkania, piwnicy, ogrodu lub ulicy. Takie zjawisko powoduje duże straty materialne, jest uciążliwe dla mieszkańców i szkodliwe dla środowiska. Ponadto usuwanie awarii zwiększa koszty użytkowania systemu, a tym samym cenę odbioru ścieków, za którą płacą… sami mieszkańcy.

Kwestia eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych określona została stosownymi przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przepisy zabraniają wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym. Dlatego też wrzucanie odpadów do toalety czy używanie w domach młynków koloidalnych jest sprzeczne z prawem. Dodatkowo, wprowadzając do sieci kanalizacyjnej odpady organiczne zwiększamy populację gryzoni!

Każdy z nas swoim racjonalnym zachowaniem może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji i proces oczyszczania ścieków. Wystarczy stosować proste zasady: nasza sieć kanalizacyjna przystosowana jest do przyjmowania jedynie nieczystości sanitarnych i papieru toaletowego. Prawie wszystkie zatory i awarie (90-95% wszystkich przypadków) są powodowane niewłaściwym wprowadzaniem przez użytkowników do instalacji sanitarnych odpadów stałych, tj. chusteczek nawilżanych, pieluch jednorazowych, podpasek, ręczników papierowych, patyczków kosmetycznych, wacików, odpadów mineralnych (żwirki z kuwet, materiały budowlane) i innych, np. substancji tłuszczowych, lekarstw, strzykawek, farb, lakierów.

Pamiętajmy: odpady segregujemy i wrzucamy do kosza albo przekazujemy do odpowiednich punktów zbiórki. Informacje nt. prawidłowych zasad postępowania z odpadami znajdziesz na stronie internetowej swojego urzędu gminy lub na stronie www.kzg.pl.

 

14 października 2019