Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w 2021 roku

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków „Dębogórze”  fot. PEWIK GDYNIA

Miasto Gdynia jako gmina wiodąca w aglomeracji Gdynia [1] przekazała do PGW Wody Polskie w Gdańsku sprawozdanie przygotowane przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”  z realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej w 2021 r. ujętych w KPOŚK.

Możemy pochwalić się poziomem skanalizowania za rok 2021 (z uwzględnieniem przemysłu i turystów) na poziomie 98,18 %. Oznacza to, że spełniamy wymogi Unii Europejskiej określone w Dyrektywie Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych („dyrektywa ściekowa”).

Kolejne wyzwania jednak przed nami.

W 2020 roku Komisja Europejska wskazała dodatkowe warunki realizacji ww. dyrektywy. Ilość mieszkańców niepodłączonych do kanalizacji na terenie aglomeracji nie może być większa nić 2 000 RLM (RLM=Równoważna liczba mieszkańców: wskaźnik ładunku ścieków w przeliczeniu na jednego mieszkańca). Na terenie aglomeracji Gdynia w sprawozdaniu z realizacji KPOŚK za rok 2021 liczba mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych (szamb) to jeszcze ponad 8 tys. (ok. 2600 szamb).

Tym samym konieczne są podłączenia nieruchomości korzystających z szamb do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W tej sprawie należy kontaktować się z przedsiębiorstwem, które obsługuje sieć na danym terenie. Na obszarze Związku mogą to być:

 

Podłączenie nieruchomości, wyposażonej w zbiornik bezodpływowy, do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej jest obowiązkowe. Nie wywiązywanie się z tego obowiązku skutkować może karami finansowymi. Należy również spodziewać się kontroli przez służby gminne prawidłowości  korzystania z szamb. Jednocześnie informujemy, że poszczególne gminy stosują systemy wsparcia przyłączeń (np. Gdynia i gm. Wejherowo). Więcej informacji na stronach internetowych gmin.

DLACZEGO WARTO PODŁĄCZYĆ NIERUCHOMOŚĆ DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ?

Oszczędzasz pieniądze:

– odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej jest tańsze niż właściwe utrzymanie szczelnego zbiornika bezodpływowego i opróżnianie szamba,

Podnosisz standard swojego życia:

– komfort i wygoda użytkowania,

– skanalizowana posesja to koniec kłopotów z przepełnionym szambem i zamawianiem usług wywozu ścieków pojazdem asenizacyjnym,

– unikamy nieprzyjemnych zapachów towarzyszących opróżnianiu szamba,

 

Chronisz środowisko naturalne i masz wpływ na:

– dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej do standardów europejskich,

– poprawę bezpieczeństwa oraz stanu środowiska naturalnego w swoim otoczeniu (ochrona wód gruntowych oraz powierzchniowych),

 

Wzrasta wartość Twojej nieruchomości:

– podłączając posesję do kanalizacji sanitarnej podnosimy jej standard, co ma wpływ na wartość nieruchomości (atut w przypadku ewentualnej sprzedaży).

 

[1] aglomeracja ściekowa, która obejmuje miasta: Gdynia, Reda, Rumia i Wejherowo oraz położone w gminie Kosakowo miejscowości: Dębogórze, Dębogórze-Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa i Suchy Dwór, położone w gminie Puck miejscowości: Połchowo, Rekowo Górne, Sławutówko i Widlino, położone w gminie Szemud miejscowości: Bojano, Dobrzewino, Karczemki i Koleczkowo, położone w gminie Wejherowo miejscowości: Bolszewo, Gościcino, Łężyce, Pętkowice, Orle, Góra (Paradyż), Kąpino – czyli wszystkie miejscowości, w których system kanalizacyjny przyłączony jest do Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze”

 

Razem chronimy środowisko!

22 marca 2022