Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin – członków Związku

W związku z ustawą z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017r. poz. 2180) Komunalny Związek Gmin opracował Regulamin zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, który uzyskał pozytywną opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku (Postanowienie z dnia 20 lipca 2018r., znak: GD.RET.070.63/P/2018.KP). W dniu 24 września br. Regulamin zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków został zatwierdzony Uchwałą nr 14/2018 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Uchwalony Regulamin przekazano do Nadzoru Wojewody Pomorskiego celem nadzoru i publikacji. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

25 września 2018