Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni uprzejmie informuje, że w dniu 12 grudnia br. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r. poz.2180).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 w/c ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 12 czerwca 2018r.) przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są zobowiązane do opracowania i przedstawienia radzie gminy (tu Zgromadzeniu Związku) projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W terminie 2 miesięcy od dnia przedstawienia projektów regulaminów o których wyżej, Zgromadzenie Związku po dokonaniu ich analizy, przekaże je do zaopiniowania przez organ regulacyjny (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie –Dyrektor RZGW Wp w Gdańsku).

Mając na uwadze powyższe, w celu skoordynowania prac nad opracowaniem przez przedsiębiorstwa projektów regulaminów oraz na ich podstawie nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w dniu 15 stycznia 2018r. w siedzibie Związku odbędzie się spotkanie informacyjno – konsultacyjne ze wszystkimi siedmioma przedsiębiorstwami z terenu  Związku, świadczącymi usługi zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków,.

Celem spotkania jest szczegółowe omówienie spraw proceduralnych i terminów uchwalenia nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w świetle zmienionej ustawy.

9 stycznia 2018