Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin – członków Związku

W dniu 12 grudnia 2017r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r. poz. 2180).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 12 czerwca 2018r.) przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są zobowiązane do opracowania i przedstawienia radzie gminy (tu Zgromadzeniu Związku) projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków.  

W terminie 2 miesięcy od dnia przedstawienia projektów regulaminów o których wyżej, Zgromadzenie Związku po dokonaniu ich analizy, przekaże je do zaopiniowania przez organ regulacyjny [1].

W związku z powyższym obecnie trwają prace nad przygotowaniem projektu regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gmin Związku.

W celu skoordynowania prac nad opracowaniem przez przedsiębiorstwa projektów regulaminów oraz na ich podstawie nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który obowiązywać będzie na terenie gmin Związku, w styczniu br. zorganizowano 2 spotkania konsultacyjne, w których uczestniczyli przedstawiciele spółek. Celem spotkań było szczegółowe omówienie spraw proceduralnych i terminów uchwalenia nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w świetle zmienionej ustawy.

Dotychczasowe regulaminy  dostarczania wody i odprowadzania ścieków [przejdź] obowiązują do dnia wejścia w życie nowych regulaminów.

[1] Organ regulacyjny- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Dyrektor RZGW WP w Gdańsku

23 maja 2018