Sprawozdanie z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) w świetle nowej ustawy „Prawo Wodne”

W dniu 1 stycznia 2018r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.). W związku z nowymi przepisami (art. 89 ust. 1) Gminy przedkładają Wodom Polskim corocznie, nie później niż do 31 stycznia, sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok ubiegły, zawierające informacje o:

1) stanie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej, oczyszczalnie ścieków komunalnych oraz indywidualne systemy oczyszczania ścieków;

2) postępie realizacji przedsięwzięć określonych w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych;

3) ilości wytworzonych w ciągu roku Mg suchej masy osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków komunalnych w aglomeracji oraz o sposobie zagospodarowania tych osadów.

W myśl dotychczas obowiązujących przepisów ustawy Prawo wodne, sprawozdanie z realizacji KPOŚK było przedkładane przez gminy do Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w terminie do końca lutego.

Sprawozdanie z realizacji KPOŚK Komunalny Związek Gmin „Dolina  Redy i Chylonki” (w imieniu gmin – członków Związku) realizuje zgodnie ze Statutem Związku.

9 stycznia 2018