Światowy Dzień Mokradeł

Drugiego lutego obchodzimy bardzo ważny z przyrodniczego punktu widzenia dzień – Światowy Dzień Mokradeł (ang. World Wetlands Day). Tegoroczne hasło pt. „Działania na mokradłach dla ludzi i przyrody” zwraca uwagę, jak ważne są działania mające na celu ochronę i zrównoważone użytkowanie terenów podmokłych.

Data obchodów Światowego Dnia Mokradeł upamiętnia podpisanie Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwanej Konwencją Ramsarską. Pierwszy raz Światowy Dzień Mokradeł obchodzono w 1997 r. Dotychczas konwencję ratyfikowało 171 państw ze wszystkich regionów świata, w tym Polska.

W ostatnich latach w Polsce coraz częściej mówi się o konieczności ochrony mokradeł.

 

Dlaczego mokradła są tak ważne?

 

Pełnią szczególną rolę w kształtowaniu różnorodności biologicznej – są środowiskiem życia bardzo wielu gatunków roślin i zwierząt

Podtrzymują obieg wody oraz zatrzymują wodę w środowisku

 Zapobiegają erozji i degradacji gleb

 Są naturalnymi filtrami, które redukują zanieczyszczenia z opadów atmosferycznych i wód powierzchniowych

Zmniejszają efekt cieplarniany

Plakat z okazji Światowego Dnia Mokradeł 2022

Obecnie dużym zagrożeniem dla obszarów wodno-błotnych jest ich odwadnianie naruszające naturalne stosunki wodne, co powoduje niekorzystne zmiany. Pamiętajmy, że bez wody nie ma mokradeł, dlatego by je zachować niezbędny jest sukcesywnie realizowany program retencji wód.

 

Wśród najważniejszych działań  w zakresie ochrony mokradeł można wskazać:

 

renaturyzację ekosystemów mokradłowych i rzek
realizację i odtwarzanie obiektów małej retencji i mikroretencji na terenach leśnych i rolniczych
ochronę obszarów okresowo zalewanych

Zachęcamy Państwa do:

  • poznawania i odwiedzenia lokalnych mokradeł, które znajdują się na terenie Związku m.in. w Gminie Wejherowo Użytek Ekologiczny „Szuwary Jeziora Wyspowo”, „Nanicka Łąka” lub w Gdyni użytek ekologiczny „Jezioro Kackie”, w Gminie Kosakowo Rezerwat Mechelińskie Łąki lub Rezerwat Beka. Opisy tych i wielu innych przykładów na naszej stronie w zakładce ŚRODOWISKO 
  • obejrzenia filmu pt. „Uwaga: zmiana klimatu! Część 1. Retencja wody”, w którym pokazane są liczne działania prowadzone na terenie gmin Związku z zakresie ochrony wód. Film dostępny jest w zakładce MULTIMEDIA

 

Razem chronimy środowisko! 🙂

2 lutego 2022