Unieważnienie II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przedmiotem zamówienia było unieszkodliwianie lub odzysk odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej odbieranych transportem Wykonawcy. Oferty należało składać przez stronę prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/ w terminie do 5 stycznia 2023 r. do godziny 1000

 

Z uwagi na to, że oferta Wykonawcy spełniającego warunki udziału w postępowaniu i nie podlegająca odrzuceniu przewyższała kwoty, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie unieważnia się w całości.

czytaj więcej

1 lutego 2023