UWAGA! Nowe ceny i stawki opłat za wodę i ścieki

KZG informuje, że z dniem 12 grudnia 2017r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328). W myśl zmienionych przepisów dotychczasowe kompetencje Rady Gminy (Zgromadzenia Związku) w zakresie zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dniem 1 stycznia 2018r. przeszły do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku – jako organu regulacyjnego [1].

Na obszarze działania Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” działa 5 przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych: PEWIK GDYNIA sp. z o.o., ZMPG S.A., PUK PEKO Sp. z o.o., SNG S.A., Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp.  z o.o., oraz Gmina Wejherowo działająca jako przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne.

Na dzień dzisiejszy decyzję zatwierdzającą taryfę otrzymały Spółka PEWIK GDYNIAGminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o., Gmina Wejherowo oraz Saur Neptun Gdańsk S.A.. Przedmiotowe decyzje są dostępne w zakładce gospodarka wodno-ściekowa [PRZEJDŹ].

[1] Organ regulacyjny –  dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – zgodnie z art. 27 a ustawy z dnia 27 października 2017r. (DZ. U. z 2017r. poz. 328)

29 maja 2018