Ustalenie ceny dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o.o.

Z dniem 04 grudnia 2017 r. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp z o.o. przejęło od Gminy Szemud (działającej jako przedsiębiorstwo wod.-kan.) działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 24a  w zw. z art. 2 pkt 1 i art. 3 ust.2 pkt 1 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 328) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 Statutu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1991 r. Nr 21, poz. 147 ze zm. objętymi: Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1995 r. Nr 31, poz.139, Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2006 r. Nr 99, poz. 2044; z 2009 r. Nr 57, poz. 1094, z 2012 r. poz. 2527) Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” uchwaliło ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp z o.o.  NIP  5882422590  zarejestrowane pod numerem KRS 0000647015 w brzmieniu stanowiącym załącznik do  niniejszej uchwały.

Ceny i stawki opłat uchwalone uchwałą nr 13/2017 (z dn. 13.11.2017 r.) obowiązują od dnia 4 grudnia 2017 r. przez okres 18 (osiemnastu) miesięcy.

9 stycznia 2018