Zatwierdzenie „Strategii OPEC 2023-2040” przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

W czwartek 23 marca 2023 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Głównym elementem obrad Zgromadzenia było zatwierdzenie dokumentu „Strategia OPEC 2023-2040”. Przedstawiony Zgromadzeniu Wspólników dokument Strategii został uprzednio pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. Zgromadzenie  po zapoznaniu się ze Strategią oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej jednogłośnie zdecydowało o jej zatwierdzeniu, co potwierdzone zostało Uchwałą Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczyli wszyscy udziałowcy Spółki. Miasto Gdynię reprezentował Prezydent Miasta Gdyni – p. Wojciech Szczurek oraz Wiceprezydent Gdyni – p. Katarzyna Gruszecka – Spychała. Miasto Wejherowo Prezydent Miasta – p. Krzysztof Hildebrandt oraz Zastępca Prezydenta – p. Beata Rutkiewicz. Ze strony Rumi w Zgromadzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta – p. Michał Pasieczny. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” reprezentowany był przez Zarząd KZG – p. Tadeusza Wiśniewskiego oraz p. Wojciecha Kozłowskiego. Radę Nadzorczą reprezentowali Przewodniczący – p. Emil Rojek oraz Zastępca Przewodniczącego – p. Bogusław Suwara. Z uwagi na regionalny charakter Strategii w Zgromadzeniu uczestniczyli również goście zaproszeni przez Zarząd Spółki – Burmistrz Redy – p. Krzysztof Krzemiński oraz Wójt Gminy Kosakowo – p. Marcin Majek.

Satysfakcji z przyjęcia Strategii nie krył Prezes OPEC Wojciech Folejewski:

Zatwierdzona „Strategia OPEC 2023-2040” staje się kluczowym dokumentem spółki, wskazującym jej kierunki dalszego, oczekiwanego rozwoju i cele do osiągnięcia, we wszelkich obszarach jej aktywności – tak technologicznej, klienckiej, ekonomicznej, jak i pracowniczej. Wypracowanie tak obszernego, wielopłaszczyznowego, ale przede wszystkim kompleksowego opracowania wymagało istotnego wysiłku i talentu zaangażowanego w te prace zespołu OPEC, ze wsparciem ekspertów zewnętrznych. Strategia stanowi zobowiązanie Zarządu Spółki oraz jej pracowników do podjęcia i realizacji wskazanych tam wyzwań i szeregu rozwojowych inicjatyw. Jednocześnie uzyskujemy jednoznaczne i wartościowe wsparcie ze strony samorządowych właścicieli OPEC dla zapewnienia spółce warunków umożliwiających jej strategiczny rozwój.

 

Zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników dokument „Strategii OPEC 2023-2040” jest swoistym drogowskazem, oczekiwaną wizją rozwoju Spółki zarówno dla Zarządu jak i dla wszystkich pracowników Spółki zaangażowanych w jej rozwój.

Razem chronimy środowisko !

28 marca 2023