Zezwolenie dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o.o. na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Szemud

W myśl art. 16 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328) na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wymagane jest uzyskanie zezwolenia wydawanego przez wójta/burmistrza/ prezydenta miasta (Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, działający w imieniu gmin, zgodnie ze Statutem Związku ) w drodze decyzji.

W dniu 29 września 2017 r. Gminne Przedsiębiorstwo  Komunalne Szemud Sp. z o.o. wystąpiło z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Szemud. W wyniku przeprowadzonego postępowania Zarząd Komunalnego Związki Gmin ‘Dolina Redy i Chylonki” wydał Decyzję DOS.7030.4.2017.ABo z dnia 01 grudnia 2017 r. Zezwolenie wydano na czas nieokreślony.

9 stycznia 2018