Ciepło dla Trójmiasta

Uprzejmie prosimy nauczycieli o przygotowanie uczniów w zakresie zagadnień dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności pojęć takich jak: źródła zanieczyszczeń wód, podstawowe wskaźniki zanieczyszczeń charakteryzujących ścieki, źródła powstawania ścieków oraz podstawowe etapy oczyszczania ścieków.

Osoby prowadzące warsztaty pt. „Ciepło dla Trójmiasta”: przedstawiciele spółki OPEC Gdynia oraz Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

 1. Termin i miejsce nadsyłania zgłoszeń: do wyczerpania terminów, pod adres: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia lub faxem pod nr: 58 624-75-15. Możliwe jest również przesłanie zeskanowanego zgłoszenia na adres e-mail: dos@kzg.pl.
 1. Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2016r. oraz luty – maj 2017r., dwa razy w miesiącu (poniedziałek /lub środa), godz. 9:00 – 12:30.
 1. Organizatorem warsztatów jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81- 651 Gdynia we współpracy ze spółką OPEC Gdynia (Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej) w Gdyni, ul. Opata Hackiego 14.
 1. W warsztatach mogą wziąć udział, wyłącznie za pośrednictwem swojej placówki oświatowej, uczniowie szkół gimnazjalnych (kl. III) oraz ponadgimnazjalnych z terenu działania Związku, tj. Gmin Miast: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz gmin Kosakowo, Szemud, Wejherowo. Zajęcia są przeznaczone w pierwszej kolejności dla szkół korzystających z ciepła sieciowego (podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC Gdynia Sp. z o.o.).
 1. Czas trwania zajęć: do 3,5 godziny.
 1. Miejsce: siedziba Związku, Gdynia, ul. Konwaliowa 1 oraz Zakład Energetyki Cieplnej OPEC Gdynia Elektrociepłownia „Nanice” w Wejherowie, Staromłyńska 41.
 1. Cele:
  • Uczeń poznaje zasady funkcjonowania wytwórców i dystrybutorów ciepła; identyfikuje związki i zależności człowiek – środowisko przyrodnicze na przykładzie wytwarzania i dostarczania ciepła; poznaje i rozumie zasady zrównoważonego rozwoju;
  • Uczeń interpretuje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe wpływu działalności człowieka na stan środowiska; formułuje wnioski i opinie związane z wytwarzaniem ciepła i jego dystrybuowaniem poprzez miejską sieć ciepłowniczą; rozumie konieczność ochrony przyrody i środowiska poprzez stosowanie bezpiecznych technologii związanych z ciepłownictwem; rozpoznaje problemy najbliższego otoczenia i szuka ich rozwiązań zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju i zasadami współpracy;
  • Uczeń rozwija w sobie świadomość wartości i poczucie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.
 2. Przebieg zajęć:
 • Siedziba Związku (Gdynia, ul. Konwaliowa 1) – omówienie zagadnień z zakresu wytwórców i dystrybutorów ciepła tj.: produkcja energii w skojarzeniu (kogeneracja), ochrona powietrza, szkodliwość spalania odpadów w piecach domowych, a także wyświetlenie filmu edukacyjnego pt. „Ochrona powietrza”.
 • Zakład Energetyki Cieplnej w Wejherowie, ul. Staromłyńska 41 – wizja lokalna w tym: przedstawienie najważniejszych zagadnień eksploatacyjnych (węzeł cieplny, sieć preizolowana) oraz zasad działania urządzeń w węźle cieplnym wymiennikowym.

Transport grupy zapewniony. Szkoła nie ponosi żadnych kosztów.

HARMONOGRAM