KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna

fax: 58-624-45-99 w.43

Lilianna Gołaszewska
tel. 58/624-45-99 w.39
e-mail: l.golaszewska@kzg.pl

Katarzyna Kwiatkowska
tel. 58/624-45-99 w.45
e-mail: k.kwiatkowska@kzg.pl

Część II – przygotowywanie projektu badawczego (I półrocze 2019 roku)

Program Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

p.n. „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”

III edycji programu cz. 2 (I półrocze 2019)

p.t. „Dlaczego inżynier obserwuje przyrodę,

czyli jak przygotować projekt badawczy – doświadczenie – eksperyment”

 1. Założenia III edycji programu – część 2. (I półrocze 2019):
 1. hasło przewodnie: „Dlaczego inżynier obserwuje przyrodę, czyli jak przygotować projekt badawczy – doświadczenie – eksperyment”
 2. 3 spotkania, z czego każdy uczestnik bierze udział w dwóch spotkaniach,
 3. osoby prowadzące: pracownicy Centrum Edukacji Nauczycieli (CEN) w Gdańsku: MAGDALENA URBAŚ: nauczyciel konsultant ds. diagnoz i analiz oraz edukacji biologii i przyrody, IRMINA BUCZEK: nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz edukacji fizyki i chemii
 4. efektem szkolenia będą konspekty zajęć dot. przeprowadzenia projektu badawczego/doświadczenia/ eksperymentu
 5. konspekty zostaną poddane szczegółowej weryfikacji w konsultacji z CEN Gdańsk i wydane pod patronatem CEN jako wydawnictwo Związku pt. „Laboratorium edukacji ekologicznej” z podaniem imienia oraz nazwiska autorów wybranych konspektów (druk w drugiej połowie 2019 roku).
 1. Charakterystyka spotkań:
 • SPOTKANIE NR 1:

„Tworzenie projektu badawczego – doświadczenie i eksperyment w nowej podstawie programowej”

 • forma i terminy spotkań: spotkania seminaryjno-warsztatowe dla dwóch różnych grup odbiorców:
 • nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz klas I-III szkół podstawowych (ok. 15 osób), osoba prowadząca: p. Magdalena Urbaś, termin 06.03.2019 r. (środa)
 • nauczyciele klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (ok. 15 osób), osoba prowadząca: p. Irmina Buczek, termin 13.03.2019 (środa)
 • godziny realizacji: 14:00 – 17:30
 • miejsce: siedziba Związku (Gdynia-Witomino, ul. Konwaliowa 1)
 • cel spotkania: rozwijanie umiejętności stosowania metodologii badawczej, przeprowadzania eksperymentów i doświadczeń przyrodniczych od etapu planowania poprzez wykonanie do wnioskowania i opisu zachodzących zdarzeń;
 • program warsztatu uwzględnia założenia edukacji przyrodniczej w ramach zapisów nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego;
 • efekt spotkania: zarys konspektów zajęć dot. przeprowadzenia projektu badawczego – doświadczenia – eksperymentu.
 • SPOTKANIE NR 2:

„Jak spokojnie ze wszystkim zdążyć?”  – szkolenie (wykład) połączone z prezentacją wyników, tj. opracowanych na poprzednich spotkaniach konspektów doświadczeń, eksperymentów, projektów badawczych

 • forma: 1 spotkanie seminaryjno-warsztatowe dla wszystkich uczestników szkolenia, tj. nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz wszystkich klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (ok. 30 osób)
 • termin: 23 maja 2019 r. (czwartek)
 • godziny realizacji: 14:00 – 17:00
 • miejsce: siedziba Związku (Gdynia-Witomino, ul. Konwaliowa 1)
 • osoby prowadzące: Magdalena Urbaś oraz Irmina Buczek
 • cel spotkania: uczestnicy szkolenia zapoznają się z wybranymi metodami organizacji pracy, tak aby bezstresowo poradzić sobie z napiętymi terminami + dyskusja dot. opracowanych konspektów (4-5 min na indywidualną prezentację konspektu/1 nauczyciel)
 1. Efekty rzeczowe na zakończenie 2. części programu:
 • każdy uczestnik spotkania opracowuje co najmniej jeden konspekt zajęć dot. przeprowadzenia projektu badawczego /eksperymentu/doświadczenia;
 • konspekty zostaną poddane trzystopniowej weryfikacji, tj.:
 1. Pierwsza konsultacja – w ciągu dwóch tygodni od zakończenia marcowego spotkania uczestnicy szkolenia przesyłają opracowane konspekty bezpośrednio na adresy mailowe osób prowadzących szkolenie i otrzymują informację zwrotną, co jest wykonane prawidłowo, a co należy jeszcze poprawić. UWAGA: Konsultacja jest jednorazowa
 2. Druga konsultacja – w trakcie spotkania zaplanowanego na 23 maja 2019 r. (patrz pkt 4 lit b)) odbędzie się dyskusja dot. opracowanych konspektów, w trakcie której każdy uczestnik w ciągu 4-5 minut indywidualnie zaprezentuje swoje konspekty zbierając uwagi i opinie od prowadzących i/lub innych uczestników spotkania;
 3. Trzecia konsultacja – do dn. 31. maja 2019 r. każdy uczestnik przesyła drogą mailową do siedziby

Związku (pod adres dos@kzg.pl) opracowany/-e konspekt/-y; Związek scala je w jeden dokument i przekazuje do CEN w Gdańsku celem korekty merytorycznej pod kątem planowanego wydawnictwa.

 • Związek, na bazie poprawnie opracowanych konspektów, przygotowuje wydawnictwo pt. „Laboratorium edukacji ekologicznej”, które zostanie wydane pod patronatem CEN Gdańsk; każdy konspekt opisany będzie imieniem oraz nazwiskiem autora oraz placówki oświatowej, w której naucza.

Zapraszamy do udziału

UWAGA !!! 

Można nadsyłać zgłoszenia do udziału w projekcie do 31 grudnia 2018 r.