KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna

fax: 58-624-45-99 w.43

Anna Selwent
tel. 58/624-45-99 w.39 lub 45
e-mail: a.selwent@kzg.pl

Aktualna oferta edukacyjna

Zapraszamy do kontaktu mailowego i telefonicznego. W celu odbioru materiałów (wydawnictwa, worki na nakrętki) prosimy o wcześniejsze umawianie wizyty (dzień, godzina) łącznie z podaniem, do jakich działań będą pobierane materiały. Osoba do kontaktu: Anna Selwent, tel. 58/624-45-99 w. 39 lub 45, e-mail a.selwent@kzg.pl, dos@kzg.pl. Wejście do biura KZG z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczki, dezynfekcja rąk).

Wzorem lat ubiegłych Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” opracował propozycje edukacji ekologicznej na rok szkolny 2020/2021 skierowanej do wszystkich placówek oświatowych z terenu gmin Związku tj. Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz gmin Kosakowo, Szemud, Wejherowo. W ramach przygotowanych propozycji,  Związek we współpracy ze spółkami komunalnymi PEWIK GDYNIA, OPEC i EKO DOLINĄ zamierza kontynuować prowadzone dotychczas działania. W przygotowanej ofercie edukacyjnej będziemy zajmowali się również tematem zmian klimatu wraz z przedstawieniem, jak nasze gminy zapobiegają jego zmianom oraz jakie podejmują środki lub sposoby, aby je łagodzić.

Z uwagi na stale zmieniającą się sytuację epidemiczną, będziemy starali się realizować nasze działania w jak największym zakresie, o ile oczywiście sytuacja nam na to pozwoli. W związku z powyższym dzieci i młodzież oraz nauczycieli zapraszamy do udziału w następujących przedsięwzięciach:

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE

1. Warsztaty terenowe (przejdź): – ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA

 • „Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami” prowadzone wraz ze spółką EKO DOLINA; w ramach warsztatów uczeń poznaje zasady funkcjonowania zakładu zagospodarowania odpadów zmierzając drogą odpadów do miejsca ich przetworzenia oraz ostatecznego unieszkodliwienia,
 • „Ciepło dla Trójmiasta” realizowane we współpracy ze spółką OPEC Gdynia; podczas warsztatów młodzież poznaje zasady funkcjonowania wytwórców i dystrybutorów ciepła oraz zaznajamia się z takimi pojęciami jak: kogeneracja, źródła oraz rodzaje energii, ochrona powietrza,
 • „Oczyszczanie ścieków” oraz „Ujmowanie i uzdatnianie wody” realizowane we współpracy ze spółką PEWIK Gdynia; w ramach warsztatów uczeń poznaje technologię oczyszczania ścieków bądź  sposoby ujmowania i uzdatniania wody, zaznajamia się z zagrożeniami, jakie wywiera urbanizacja oraz rozwój przemysłu na wody podziemne.

UWAGA!!! Z uwagi na wyjątkową sytuację epidemiczną w kraju, w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, warsztaty terenowe zastały zawieszone do odwołania. O terminie wznowienia realizacji ww. warsztatów będziemy informować na stronie internetowej www.kzg.pl.

2. Konkursy ekologiczne (przejdź):

 • Małe dzieci nie chcą śmieci” (XXIII edycja) – zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej na podstawie 2-giej części bajki z cyklu „Wielka Podróż Sebka i Zuzi” (przygoda druga „Miasto Kwiatów”). Temat konkursu: „Na tropie elektroodpadów”.
 • Konkurs fotograficzny (XIII edycja) – zadaniem jest wykonanie fotografii pt. „Błękitno – zielona infrastruktura w moim mieście”. Realizacją tematu będzie przedstawienie na fotografii rozwiązań wykorzystywanych na terenach zurbanizowanych mających na celu adaptację do zmian klimatu i korzystnie wpływających na jakość życia. Uwaga! W dniu 17.02.2021 uległ zmianie harmonogram konkursu!
 • „Mała nakrętka – duży problem” (XVIII edycja) – zadaniem jest zbiórka plastikowych nakrętek.
 • „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko” (XI edycja) – zadaniem jest przeprowadzenie akcji informacyjnej na terenie placówki oświatowej oraz akcji happeningowej wraz ze zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 • „Zbiórka baterii i akumulatorów przenośnych” – zadaniem jest zbiórka baterii.

3. Projekty edukacyjne

 • „Lider Lokalnej Ekologii” (XI edycja) (przejdź) – wielozadaniowy, kompleksowy projekt edukacji ekologicznej dla dzieci/młodzieży ze wszystkich poziomów nauczania, grona pedagogicznego oraz społeczności lokalnej, w którym głównym „motorem napędowym” projektu jest szkolny/przedszkolny koordynator. W tegorocznej edycji projektu zapraszamy do realizacji tematu: „Toaleta to nie śmietnik”.
 • „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” (III edycja cz. 3) (przejdź). Program skierowany do koordynatorów edukacji ekologicznej realizowany poprzez spotkania seminaryjno-warsztatowe z wykładowcami akademickimi i specjalistami z zakresu kształcenia nauczycieli. Temat trzeciej edycji: Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie?.

W tym roku szkolnym mamy nadzieję, że uda nam się wręczyć specjalne wyróżnienia w ramach kontynuowanego projektu „Lider Lokalnej Ekologii 2019/2021” w postaci Złotego Lidera Lokalnej Ekologii 2019/2021, a także po dwuletniej przerwie szczególne nagrody Zarządu Komunalnego Związku Gmin pn. „Róża Ekologii 2021”.

Rok 2021 będzie dla Związku rokiem szczególnym. Obchodzić bowiem będziemy 30-lecie swojej działalności, w tym 23 lata nieprzerwanej edukacji ekologicznej dla wszystkich naszych mieszkańców. Naszym długotrwałym celem jest rozwijanie świadomości proekologicznej u dzieci, młodzieży i dorosłych.

I temu też będziemy starali się sprostać w bieżącym roku szkolnym.

JAK SKORZYSTAĆ Z PRZEDSTAWIONYCH PROPOZYCJI EDUKACJI EKOLOGICZNEJ?

 • Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z poszczególnymi opisami, a po wybraniu interesujących Państwa tytułów prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go pod adres Związku (można przesyłać zeskanowane formularze pocztą elektroniczną: e-mail: dos@kzg.pl). Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej www.kzg.pl, zakładka „Edukacja” – „Formularze”
 • Zgłoszenie obowiązuje tylko i wyłącznie w formie pisemnej (drogą pocztową, faksem, skan wysłany pocztą elektroniczną). Liczba miejsc w zajęciach warsztatowych jest ograniczona.
 • Z uwagi na dużą popularność warsztatów terenowych w latach ubiegłych oraz ograniczonej ich liczby, jako pierwsze zostaną zakwalifikowane szkoły zgłoszone bezpośrednio przez urzędy miast/gmin należących do Związku lub te, które nie miały jeszcze możliwości w nich uczestniczyć. W drugiej kolejności przyjmowane będą pozostałe nadsyłane zgłoszenia.
 • Placówki oświatowe, które zostaną zakwalifikowane na zajęcia warsztatowe, otrzymują pisemne potwierdzenie terminu realizacji z około miesięcznym wyprzedzeniem.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną pt. Oferta edukacyjna – projekty aktywnej ekologii dla placówek oświatowych z terenu działania Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na rok szkolny 2020/2021” (pobierz), która zawiera regulaminy proponowanych warsztatów, konkursów i projektów ekologicznych. Zachęcamy do zapoznania się z ich opisami, a po wybraniu interesujących Państwa tytułów prosimy o wypełnienie formularzy zgłoszeniowych i przesłanie ich pocztą, faksem lub mailem pod adres Związku.

Informacja dla uczestników działań edukacyjnych, od których Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” uzyska dane osobowe w tym wizerunek:

Istnieje możliwość, iż w związku z Konkursem/Warsztatami/Projektem wizerunek osób w nich uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w Konkursie/Warsztatach/Projekcie uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Związek jego wizerunku, utrwalonego w ich trakcie lub w związku z nimi, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, jak również jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. Facebook, Youtube) i stronach internetowych Związku oraz podmiotów z nim współdziałających w zakresie realizacji ich celów statutowych, jak również w pochodzących od Związku  lub wykonanych na jego zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Związek w związku z organizacją Warsztatów/Konkursu/Projektu lub informacji dotyczących jego działalności lub promującej Związek i jego działania.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Działając na podstawie art. 13.1 i 2 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania danych osobowych prosimy o zapoznanie się  z poniższą informacją:

 1. Administratorem [ADO] Pani/Pana danych osobowych będzie Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” Gdynia ul. Konwaliowa 1 ,e-mail: www.kzg.pl tel.: +48 58 624-45-99
 2. Inspektor ochrony danych [IOD]: e-mail: iod@kzg.p, adres do korespondencji: jak wyżej
 3. Cel przetwarzania: dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia działań edukacyjnych Związku oraz do ich promocji w środkach masowego przekazu i publikacjach wraz z informacją o działaniach. Administrator nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniu poprzedzającym, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostaną Państwo odrębnie poinformowani.
 4. Dane osobowe – w tym wizerunek – mogą być upublicznione w środkach masowego przekazu i oficjalnych publikacjach Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Z zachowaniem ponadkrajowego charakteru Fecebooka i portali społecznościowych, nie przewiduje się przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Nie przewiduje się również zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 6. Czas przetwarzania danych osobowych wynikać będzie z harmonogramu działań oraz przepisów prawa upoważniających do zachowania, kontroli i archiwizacji pozyskanych danych.
 7. Mają Państwo prawo żądania uzyskania kopii danych osobowych lub ich udostępnienia w siedzibie ADO, żądania sprostowania swoich danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania niektórych danych oraz do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych i żądania usunięcia danych, co będzie równoznaczne z wycofaniem się z udziału w działaniach.
 8. Na podstawie art. 77 RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w sprawie dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.