KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Kampanie

KAMPANIA EDUKACYJNA – SEGREGACJA ODPADÓW KUCHENNYCH (BIO)

Tło działań:

System gospodarki odpadami komunalnymi został rozszerzony o obowiązek segregacji odpadów BIO. Praktycznym aspektem tej zmiany jest lepsza segregacja odpadów i większe możliwości dalszego przetwarzania i odzysku odpadów. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” od 2018 roku aktywnie włącza się w działania informacyjno-edukacyjne popularyzujące ów temat. Wspólnie z lokalnymi samorządami informujemy o prawidłowych zasadach postępowania z bioodpadami i pokazujemy korzyści z takich zachowań.

 

Cel  naszych działań:

Uświadomienie mieszkańcom potrzeby prawidłowej segregacji odpadów, w tym bioodpadów. Ukazanie korzyści, jakie daje segregacja bioodpadów (korzyści środowiskowe, ekonomiczne, społeczne) i możliwości dalszego wykorzystania ich potencjału.

 

Korzyści z segregacji bioodpadów

 1. Niższe koszty zagospodarowania odpadów stosunku do kosztów zagospodarowania zmieszanych odpadów kuchennych z pozostałymi odpadami. Usprawniamy proces odzysku różnych grup odpadów, są czystsze więc – więcej może zostać poddana recyklingowi i ponownemu użyciu.
 2. Wydzielone bioodpady są przekazywane do recyklingu, dzięki któremu są powtórnie wykorzystane jako kompost (naturalny nawóz) lub biogaz. Spalanie biogazu w elektrowniach biogazowych daje nam korzyści w postaci energii elektrycznej i ciepła.
 3. Ograniczamy masę odpadów komunalnych trafiających na składowisko – dzięki temu wydłuża się pojemność, a tym samym żywotność składowiska.
 4. Ograniczamy ilość wody i materii organicznej trafiającej na składowisko – zmniejszamy uciążliwości zapachowe składowisk odpadów, ograniczamy wytwarzanie i emisję gazów cieplarnianych ze składowisk.

Działania prowadzone w ramach kampanii

 1. Spotkania w siedzibie Związku z przedstawicielami wszystkich gmin zrzeszonych w KZG oraz spółką gminna EKO DOLINA w celu omówienia planowanych działań:
  • 04.2018 r. – spotkanie w KZG z gminami i „Eko Doliną” w sprawie konieczności zmiany systemu selektywnej zbiórki i wydzielenia z odpadów zmieszanych odpadów kuchennych. Gdynia przedstawiła pomysł „przekwalifikowania” odpadów zmieszanych na odpady kuchenne, po wydzieleniu frakcji surowcowych, zielonych, gabarytów, ON i budowlanych; dyskusja na temat umów powierzenia i konieczności budowy przez ED instalacji do metanizacji.
  • 06.2018 r. – spotkanie w KZG w sprawie omówienia szczegółowych zasad prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: surowcowych, zielonych, kuchennych, wielkogabarytowych, budowlanych oraz zużytego sprzętu i odpadów niebezpiecznych wraz ze sposobem przedstawienia ich mieszkańcom;
  • 09.2018 r. – spotkanie gmin i „Eko Doliny” w KZG, na którym kontynuowano omawianie zasad segregacji odpadów ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów wraz z prezentacją stosowanych w Szwecji worków papierowych na odpady kuchenne. Ponadto omówiono najważniejsze zmiany ustawy ucp w opublikowanym projekcie z dnia 28.08.2018 r.
  • 04.2019 r. – spotkanie gmin i „Eko Doliny” w KZG w sprawie szczegółowego ustalenia co i jak należy zbierać w ramach odpadów kuchennych.
  • 04. 2019 r. – spotkanie gmin i Eko Doliny w UM Reda. Informacja przedstawicieli gminy Kosakowo o doświadczeniach wynikających z wprowadzenia od stycznia 2019 zbiórki odpadów kuchennych na terenie ich gminy, Dyskusja na temat sposobów zbierania odpadów kuchennych (worki/pojemniki) i tego, co mieszkańcy powinni otrzymać od gminy/FW w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami.
  • 07.2019 r. – spotkanie w KZG z gminami w sprawie uzgodnienia jednolitej na terenie wszystkich gmin Związku promocji standardów segregacji bioodpadów, aby możliwe było osiągnięcie jak najlepszych efektów zapewniających uzyskanie produktu nadającego się do wykorzystania jako kompost lub do jego metanizacji.

 

 1. Opracowanie ulotek o segregacji bioodpadów:
Rys. Wzór ulotki a) ogólnej – dla wszystkich gmin b) dla każdej gminy z osobna (przykład dla Redy)

 

 1. Opracowanie i przekazanie do publikacji na łamach bezpłatnych biuletynów gminnych materiałów edukacyjno-informacyjne dotyczący bioodpadów. Publikacja obejmowała cykl 3 artykułów, które ukazywały się na łamach biuletynów w okresie grudzień 2019 – luty 2020 w ramach dodatku „Co słychać w dolinie Redy i Chylonki”.

a) Kosakowo: „Biuletyn Gminny”, nakład 6300 egz. 1x msc, druk papierowy i publikacja w Internecie

b) Szemud: „Lesok”, nakład 2000 egz. 1x msc, druk papierowy i publikacja w Internecie.

c) Wejherowo: „Nasza Gmina”, nakład 3500 egz. 1x msc, druk papierowy i publikacja w Internecie.

d) Reda: „Miejski biuletyn informacyjny”, nakład 3000 egz. 1x msc, druk papierowy i publikacja w Internecie.

e) Rumia: „Rumskie nowiny”, nakład 5000 egz. 1x msc, druk papierowy i publikacja w Internecie.

f) Wejherowo: „Nowiny”, nakład 6000 egz. 1x msc, druk papierowy i publikacja w Internecie.

 1. Działania w mediach:

 4.1 Opracowanie i druk artykułu w „Forum Pomorskim” dot. bioodpadów.

4.2 Wykonanie i emisja komunikatu radiowego dot. obowiązku segregacji bioodpadów. Emisja na antenie Radia Kaszebe:

     a) od 27 września 2019 do 26 października 2019

     b) od 13 maja 20120 roku do 11 czerwca 2020 roku.

Materiał został przekazany do wszystkich gmin Związku oraz  zamieszczony na stałe na stronie internetowej www.kzg.pl.

4.3 Produkcja oraz emisja 75 sekundowego filmu animowanego dot. bioodpadów:

a) na 50 ekranach LCD w komunikacji miejskiej w Gdyni o zasięgu: Gdynia, Wiczlino, Kosakowo, dojazd do Rumii Sopotu w okresie 15 marca 2020 – 30 czerwca 2020,

b) emisja spotu animowanego w Twojej Telewizji Morskiej przed serwisem informacyjnym w okresie 11 marca 2020 -12 czerwca 2020,

c) stałe zamieszczenie filmu na stronie kzg.pl na stronie głównej oraz w zakładce „Multimedia” .

Ponadto materiał został przekazany wszystkim urzędom gminy na terenie KZG. Film został zamieszczony na oficjalnych portalach gmin (strona internetowa/FB).

Rys. Kadry z filmu

d) Opracowanie i emisja banera na portalu Nadmorski24.pl przez okres 1 miesiąca – maj/czerwiec 2020

Rys. Projekt banneru

e) Opracowanie i emisja artykułu sponsorowanego na portalu Nadmorski24 przez trzy dni – treść artykułu dostępna TU 

Rys. Screen z portalu Nadmorski241.pl z opublikowanym artykułem na stronie głównej

Poprzednie akcje i kampanie przeprowadzone przez Komunalny Związek Gmin: