KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Europejska Akademia Ekologii

„EUROPEJSKA AKADEMIA EKOLOGII – uczy segregować odpady opakowaniowe”

Projekt pn.: „Europejska akademia ekologii uczy segregować odpady” było zadaniem o charakterze ogólnokrajowym i był realizowany przy wsparciu NFOŚiGW w Warszawie na terenie dziesięciu związków gmin na obszarze ośmiu województw na terenie całego kraju w roku szkolnym 2005/2006. Głównym koordynatorem projektu było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin z siedzibą w Długoszyi, którego członkiem wspierającym jest KZG „Dolina Redy i Chylonki”. Podstawowymi zadaniami Akademii jest kształtowanie postaw pro środowiskowych społeczności na szczeblu lokalnym w zakresie właściwego korzystania ze środowiska w myśl zasad zrównoważonego rozwoju, a w szczególności właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi wytwarzanych w gospodarstwach domowych.

Cały projekt koordynowany był na poziomie ogólnokrajowym, natomiast poszczególne zadania zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym (tj. na terenie poszczególnych Związków Gmin uczestniczących w Projekcie). Realizacji zadań edukacyjnych towarzyszyły działania w postaci:

  • konferencji/seminariów ogólnokrajowych,
  • realizacji stoiska promującego osiągnięcia związków gmin stowarzyszonych w ramach OSKZG, w tym osiągnięcia w zakresie edukacji ekologicznej,
  • działania reklamowe, w tym poprzez promocję założeń i efektów edukacyjnych na łamach czołowych krajowych publikatorów związanych z edukacja ekologiczną, jak również z gospodarką komunalną („Przegląd Komunalny”, „Recykling”).

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach Projektu podejmowały założenia NFOŚiGW zgodnie z priorytetowym Zadaniem nr 13.2 „Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz w ramach kampanii informacyjno-promocyjnych”, w poszczególnych kategoriach, tj.:

  • programy aktywnej edukacji ekologicznej,
  • programy aktywnej edukacji ekologicznej podnoszące poziom wiedzy i świadomości podmiotów uczestniczących w kształtowaniu i wdrażaniu polityki ochrony środowiska,
  • program aktywnej edukacji ekologicznej skierowane do ogółu społeczeństwa w zakresie tematów priorytetowych.

Projekt składał się z trzech równolegle realizowanych zadań stanowiących integralną całość. Na terenie KZG „Dolina Redy i Chylonki” realizowano wszystkie trzy zadania, tj.:

  • Kaskada edukacyjna pn. „Nie musimy śmiecić”, której koordynatorem krajowym był KZG „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni,
  • Akcja edukacyjno-konkursowa pn. „Zielona szkoła. Zielone przedszkole”, której koordynatorem krajowym był CZG-12 z siedzibą w Długoszynie,
  • Program pn. „Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii”, którego koordynatorem krajowym był ZK Wisłok z siedzibą w Rzeszowie.

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” był jednym z trzech inicjatorów projektu, łączącego sprawdzone działania edukacyjne prowadzone od lat na terenie różnych związków. Kaskada edukacyjna „Nie musimy śmiecić” opierała się na prowadzonym przez Związek od 2001 roku programie edukacyjnym „Bryza – jak ochronić środowisko”. Nadrzędnym celem Kaskady była integracja nauczycieli, bez względu na przedmiot i poziom nauczania, wokół zagadnień związanych z potrzebą kształtowania społecznej świadomości ekologicznej wśród młodego pokolenia, jak również dorosłych mieszkańców gmin i miast.

Celem pierwszego etapu szkolenia było wykreowanie ze zgłoszonych do projektu nauczycieli i metodyków „trenerów regionalnych”, których zadaniem będzie realizowanie założeń kaskady przeprowadzając szkolenia dla lokalnych trenerów edukacji ekologicznej. Na szkoleniu trenerzy zapoznawali się z problematyką szeroko rozumianej ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Brali udział w prowadzonych przez specjalistów wykładach z prawa ochrony środowiska oraz ćwiczeniach z metodyki, poznając sposoby tworzenia projektów ekologicznych na terenie macierzystych placówek oświatowych. Każdy z uczestników kaskady otrzymał, prócz gruntownej wiedzy, zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin z siedzibą w Długoszynie. Warto podkreślić, że nadzór metodyczno-merytoryczny nad kaskadą objęła Pani prof. Zw. Dr hab. Danuta cichy z Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach „Europejskiej Akademii Ekologicznej” był konkurs „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole”. Projekt ten, zrealizowany został na bazie lokalnej akcji prowadzonej od 1998 roku przez Celowy Związek Gmin CZG-12 z siedzibą w Nowogardzie. Konkurs miał na celu uczyć dzieci i młodzież poprzez zabawę jak nowocześnie, zgodnie z normami przyjętymi w krajach europejskich, należy postępować z odpadami opakowaniowymi. W szczególności dotyczy to poznania rodzajów odpadów, zasad i celowości selektywnej zbiórki, istoty procesu recyklingu oraz sposobów unikania i minimalizacji ilości odpadów. W ramach konkursu dzieci w swoich placówkach oświatowych prowadziły zbiórkę odpadów opakowaniowych, które następnie odbierano przez Związek. Dla szkoły lub przedszkola, które zebrała największą ilość odpadów surowcowych w ramach nagrody organizowano atrakcyjne wycieczki. W poszczególnych placówkach zostali również wyłonieni „Indywidualni zbieracze” czyli osoby, które w trakcie trwania konkursu zebrali największą ilość surowców.

Trzecim podprojektem „Europejskiej Akademii Ekologii” były warsztaty terenowe skierowane do dzieci nauczania przedszkolnego oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Warsztaty prowadzone pod nazwą „Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii” zapoczątkowane zostały w 1999 roku na terenie Związku Komunalnego „Wisłok” z Rzeszowa. Warsztaty miały charakter „zielonej wycieczki”, podczas której specjalnie przeszkolony przewodnik prowadził dzieci przez cenne przyrodniczo zakątki najbliższej okolicy. Uczyła ona postrzegać piękno przyrody i krajobrazu, jednocześnie mówiąc o zagrożeniach płynących z działalności człowieka, głównie poprzez nieprawidłowe postępowanie z odpadami. W czasie wycieczki przeprowadzanych było szereg konkursów i zabaw mających przybliżyć uczestnikom problem odpadów oraz sposoby jego zminimalizowania. Całość kończono „eko-piknikiem” w ustronnym, malowniczym miejscu (mitycznej „ekolandii”), gdzie w trakcie gier i zabaw przy poczęstunku, następowało podsumowanie wyprawy. Na terenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” trasy wypraw przebiegały przez teren krajobrazowego rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” oraz przez łąki Nadmorskiego Parku Krajobrazowego w okolicach Rewy.

1_s 2_s 3_s 4_s