KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Zielone Dzieciaki

logo_zd

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w porozumieniu z Polskim Klubem Ekologicznym realizował i koordynował szwedzki program „Greenkids”, który w Polsce nosił nazwę „Zielone Dzieciaki”. Projekt realizowano od 1993 roku przez Polski Klub Ekologiczny. Od roku szkolnego 1998/99 do prowadzenia programu przyłączył się Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. W okresie od 1993 do 1999 roku w przedszkolach i szkołach podstawowych powstało szereg Klubów „Zielone Dzieciaki”. Uczniowie pod opieką nauczycieli stawiali sobie różnorodne cele, ale to oni dokonywali wyboru zadań, którymi chcieli się zająć. Przez szereg lat realizacji programu ulegał wielu zmianom i modernizacjom. Jednak podstawowe założenia „Zielonych Dzieciaków” zostały niezmienne. Główne cele programu to:

 • Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • Uświadomienie dzieciom i młodzieży, że każde społeczeństwo i każdy z osobna ma wpływ na to co dzieje się w środowisku, w jego najbliższym otoczeniu
 • Działanie na rzecz najbliższego otoczenia
 • Promocja selektywnej zbiórki odpadów surowcowych

Przez pierwsze lata swojej realizacji projekt „Zielone Dzieciaki” skierowany był głównie do dzieci i młodzieży oraz różnych organizacji młodzieżowych (ZHP, ZHR). Od roku szkolnego 2001/2002 nacisk kładziono również na szkolenie nauczycieli, opiekunów pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Edukacja ekologiczna według programu prowadzona była i jest w Klubach Ekologicznych. Kluby, utworzone w oparciu o zespół klasowy lub w ramach zajęć pozalekcyjnych, prowadzone są przez nauczyciela, opiekuna Klubu.

W pierwszej edycji programu „Zielone Dzieciaki”, w roku szkolnym 1998/1999, projekt był podzielony na dwa działy. Dział pierwszy obejmował warsztaty dla opiekunów Klubów którzy w ramach seminariów i szkoleń otrzymywali materiały seminaryjne i dydaktyczne. Dział drugi polegał na systematycznej pracy z dziećmi i młodzieżą w Klubach „Zielonych Dzieciaków”. W czasie tym powstały już 34 Kluby z czego około 30 podejmowało systematyczną pracę na rzecz najbliższego otoczenia, chroniąc je i podejmując akcje i działania w celu ochrony środowiska przed odpadami, promując selektywną zbiórkę odpadów, monitorując środowisko i promując minimalizację powstawania odpadów poprzez zmianę własnych zachowań.

Już w pierwszym roku działalności Klubów zostało zmonitorowanych ok. 40 miejsc i wykryto 36 „dzikich wysypisk”. Kluby aktywnie brały udział w akcjach „Sprzątania Świata”, „Dzień Ziemi”, „Ziemia nie jest jednorazowa” oraz promowały postawy proekologiczne w szkołach poprzez gazetki szkolne, konkursy i zabawy. Edukacja ekologiczna objęła bezpośrednio ok. 1000 uczniów, przeszło 30 nauczycieli brało udział w systematycznych szkoleniach, a w ok. 30 placówkach oświatowych (szkoły podstawowe, przedszkola) prowadzona była na co dzień popularyzacja zachowań zmierzająca do ochrony środowiska przed odpadami.

W kolejnych latach program „Zielone Dzieciaki” był stałym punktem „Oferty programowej dla szkół i przedszkoli”. Od września 2001 roku program realizowany był w dwóch, a od września 2003, trzech blokach.

W ramach podziękowania za całoroczną pracę wszystkim klubowiczom i opiekunom klubów, organizowany był co roku „Zielony Festiwal”. Dzieci zrzeszone w klubach przygotowywały na niego różnego rodzaju występy i konkursy o tematyce związanej z ochroną środowiska. Ponadto na festiwalu organizowanych jest mnóstwo gier i zabaw, w których dzieci mogą poznawać otaczające nas środowisko poprzez zabawę. W roku 2003 w Festiwalu wzięło udział około 300 dzieci i 36 opiekunów. Rok później liczba dzieci uczestniczących w zabawach festiwalowych sięgała 400 dzieci a nauczycieli-opiekunów 42.

Przewodnim tematem programu „Zielone Dzieciaki” była ochrona środowiska przed odpadami w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Celem programu było:

 • pozyskanie i szkolenie młodych wolontariuszy,
 • angażowanie ich w różnorodne lokalne działania na rzecz ochrony środowiska,
 • wykształcenie przyszłych obywateli naszego regionu, świadomych swoich praw i obowiązków wobec środowiska,
 • ukazanie zależności miedzy jakością stanu środowiska a indywidualną działalnością człowieka,
 • przygotowanie młodych ludzi do przyszłych działań na rzecz ochrony środowiska,
 • ukazanie mechanizmów i skutków niepożądanych zmian,
 • podniesienie świadomości ekologicznej nauczycieli i uczniów oraz ich rodziców,
 • kreowanie młodych liderów ruchu ekologicznego w naszym regionie,
 • edukacja w placówkach na rzecz zrównoważonego rozwoju,
 • prezentacja indywidualnych zachowań konsumenckich chroniących środowisko,
 • kreowanie dziecięcych aktywności ekologicznych w naszym regionie,
 • budowanie lokalnej współpracy między placówkami, rodzicami a radnymi,
 • prezentacja aktywizujących metod nauczania.

Z początkiem roku szkolnego 2005/2006 program „Zielone Dzieciaki” został zawieszony.

zielone_1_s zielone_2_s zielone-dzieciaki-1_s zielone-dzieciaki-2_s
zielone-dzieciaki-3_s zielone-dzieciaki-4_s zielone-dzieciaki-5_s zielone-dzieciaki-6_s
1_s 2_s 3_s 4_s