KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko – VII edycja

konkurs skierowany do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

HARMONOGRAM

REGULAMIN

 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady konkursu będącego częścią kampanii informacyjno – promocyjnej skierowanej do mieszkańców Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni.
 2. Organizatorem konkursu jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Konwaliowej 1, w dalszej części Regulaminu zwany Związkiem, oraz Eko Dolina sp. z o.o., Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 99, w dalszej części Regulaminu zwana Spółką.
 3. Uczestnicy konkursu: w konkursie mogą wziąć udział, wyłącznie za pośrednictwem swojej placówki oświatowej, dzieci i uczniowie wszystkich placówek z terenu działania Związku, tj.: gmin miast: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz gmin: Kosakowo, Szemud i Wejherowo.
 4. Temat: zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).
 5. Cel konkursu: podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zwiększenie poziomu zbiórki tego rodzaju sprzętu.
 6. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do siedziby Związku pisemnego zgłoszenia potwierdzonego przez dyrekcję placówki. Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej www.kzg.pl lub w siedzibie Związku, w Dziale Ochrony Środowiska. Miejsce dostarczenia zgłoszenia: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia. Możliwe jest przesłanie zeskanowanego zgłoszenia na adres e-mail: dos@kzg.pl lub faxem pod nr: 58 624-75-15.
 7. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w konkursie, o którym mowa w pkt. 4, upływa z dniem 21 grudnia 2016 roku (w przypadku przesyłania drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. (Uwaga! W konkursie będzie brana pod uwagę wyłącznie ilość wszystkich uczniów/dzieci w placówce).
 8. Czas trwania konkursu, forma oraz terminy wydarzeń:
  1. zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzona będzie w okresie od 30 stycznia 2017r. do 28 kwietnia 2017 r.,
  2. akcja happeningowa – placówka może rozpocząć prowadzenie akcji informacyjnej dot. zbiórki „elektroodpadów” od momentu ustalenia ze Związkiem terminu zbiórki ZSEE (tematyka akcji informacyjnej m.in. zagrożenia spowodowane ZSEE, rodzaje odpadów, jakie można oddać w ramach zbiórki, termin zbiórki),
  3. zbiórka ZSEE – na terenie placówki odbywać się będzie zbiórka „elektroodpadów” w wybrany dzień tygodnia (poniedziałek, środa lub piątek) w ustalonym wspólnie ze Związkiem terminie,

UWAGA!! Dla każdej placówki na zbiórkę ZSEE przewidziany jest tylko jeden dzień w trakcie trwania konkursu.

4. ocena Komisji do 9 maja 2017 r.,

5. wręczenie nagród – czerwiec 2017 r.

 1. Kategorie: konkurs prowadzony będzie w 2 kategoriach:
 • Kategoria SZKOLNA/PRZEDSZKOLNA (grupowa): wygra placówka oświatowa (I, II, III miejsce), która podczas zbiórki odda największą masę ZSEE w przeliczeniu na jednego ucznia/dziecko w szkole/przedszkolu (w wyliczeniu brana jest pod uwagę łączna masa całego zebranego sprzętu przez placówkę, dzieci/uczniów, rodziców), konkurując w podkategoriach:

–  przedszkola,

–  szkoły podstawowe,

–  gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, zespoły szkół, inne placówki (internaty, szkoły szkolnictwa specjalnego itp. – UWAGA! nie dopuszcza się zgłaszania indywidualnie placówek wchodzących w skład zespołu szkół).

 • kategoria UCZNIOWSKA (indywidualna): wygra uczeń/dziecko (I, II, III miejsce), które w ramach konkursu odda największą ilość ZSEE w przeliczeniu na punkty, zgodnie z obowiązującą tabelą zamieszczoną na stronie internetowej www.kzg.pl (aktualna oferta edukacyjna), konkurując w podkategoriach:

–  przedszkola,

–  szkoły podstawowe,

–  gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.

Nagrodę w tej kategorii może otrzymać tylko jedno dziecko/uczeń z danej placówki oświatowej.

 1. Karta odpadu: w ramach konkursu funkcjonować będzie formularz karty odpadu „Ekspert E.E.” z dwoma wzorami kart:

– „Karta ucznia”: uczeń/dziecko indywidualnie odnotowuje rodzaj oraz ilość oddanego przez siebie elektroodpadu; „Kartę ucznia” wraz z podliczonymi punktami należy przekazać w ciągu tygodnia od zakończenia zbiórki ZSEE na adres Związku (osobiście lub drogą pocztową, adres: ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, e-mail: dos@kzg.pl)

– „Karta administratora”: szkoła/przedszkole zapisuje tylko ten rodzaj oraz ilość przekazanego ZSEE, dla którego placówka potrzebuje dokumentu potwierdzającego zdjęcie ze stanu szkoły/przedszkola odpadu. Wypełnioną „Kartę administratora” należy przekazać kierowcom odbierającym ZSEE w dniu zbiórki. Na podstawie danych z karty wystawiany jest dla szkoły/przedszkola na potrzeby działu administracyjnego placówki dokument potwierdzający przekazanie odpadu. Dokument przygotowuje Spółka, która przesyła go w terminie późniejszym pocztą do placówki.

 1. Zasady i tryb prowadzenia konkursu:
  1. dyrektor szkoły/przedszkola wyznacza szkolnego/przedszkolnego koordynatora konkursu (1 osoba) lub 2 koordynatorów w przypadku Zespołów Szkół (gdzie każdy koordynator reprezentuje daną placówkę), nauczyciela odpowiedzialnego za kontakt ze Związkiem oraz umożliwia przeprowadzenie na terenie swojej placówki akcji happeningowej łącznie ze zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE); za przeprowadzenie konkursu na terenie placówki odpowiedzialny jest szkolny/przedszkolny koordynator.
  2. szkolny/ przedszkolny koordynator konkursu przedstawia dyrekcji „nauczycieli realizujących”, z którymi wykonywać będzie zadanie, zaś po zakończeniu konkursu uzupełnia „Formularz z realizacji konkursu” (formularz do pobrania ze strony internetowej Związku kzg.pl zakładka edukacja ekologiczna à aktualna oferta edukacyjna), w którym podaje nazwiska „nauczycieli realizujących”, a także uzupełnia formularza o podpis i pieczęć dyrektora szkoły/przedszkola, uzupełniony formularz dostarcza do siedziby Związku osobiście lub przesyła faxem lub e- mailem, zgodnie z harmonogramem (patrz. str. 10).
  3. wszystkie placówki oświatowe, które wezmą udział w konkursie, otrzymują pakiet informacyjno-edukacyjny w postaci plakatów, broszur, ulotek tematycznych oraz drobnych gadżetów – po odbiór materiałów koordynator konkursu zgłasza się do siedziby Związku do Działu Ochrony Środowiska (poniedziałek – piątek od godziny 8.00 do 15.00). Materiały informacyjne także do pobrania ze strony internetowej www.kzg.pl.
  4. szkolny/przedszkolny koordynator konkursu może rozpocząć prowadzenie akcji happeningowej od momentu ustalenia ze Związkiem terminu zbiórki ZSEE,
  5. zbiórka ZSEE będzie prowadzona jednorazowo na terenie placówki w wyznaczonym wspólnie ze Związkiem dniu w godzinach od 7.30 do 11.00,
  6. ustalanie indywidualnego terminu zbiórki ZSEE na terenie placówki pod nr telefonu 58 624-45-99 wew. 39, osoba do kontaktu: Lilianna Gołaszewska,
  7. Szkolny/przedszkolny koordynator konkursu:
 • przesyła podpisane przez dyrektora przedszkola/szkoły zgłoszenie udziału placówki w konkursie,
 • przeprowadza na terenie placówki akcję happeningową, promującą zbiórkę elektroodpadów wśród nauczycieli, rodziców, uczniów/wychowanków, lokalnej społeczności korzystając z materiałów odebranych w biurze Związku,
 • informuje uczniów/dzieci o nagrodach indywidualnych przyznawanych przez organizatorów oraz o zasadach punktacji przyznawanej za każdy rodzaj przekazanego elektroodpadu,
 • wskazuje miejsce na terenie szkoły/przedszkola, gdzie podstawiony zostanie samochód do zbiórki ZSEE,
 • pobiera ze strony internetowej Związku lub odbiera w siedzibie Związku tabelę z punktacją przyznawaną uczniom/ dzieciom w kategorii uczniowskiej,
 • odpowiada za prawidłowe uzupełnienie kart odpadu, tj. „karty ucznia” i „karty administratora”, którą może pobrać ze strony internetowej Związku (www.kzg.pl => aktualna oferta edukacyjna) lub odebrać w siedzibie (Gdynia- Witomino, ul. Konwaliowa 1),
 • przekazuje w ciągu tygodnia od zakończenia zbiórki ZSEE wypełnione „Karty ucznia” wraz z indywidualnie podliczonymi punktami (max 5 kart od uczniów/dzieci z największą ilością punktów) – na adres siedziby Związku: ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, e-mail: dos@kzg.pl,
 • przygotowuje dokumentację fotograficzną z prowadzonej zbiórki ZSEE i przesyła ją na adres mailowy Związku dos@kzg.pl (max do 10 zdjęć);
  1. zbiórkę ZSEE przeprowadza Spółka zapewniając bezpłatnie samochód wraz z obsługą,
  2. zbiórka ZSEE zorganizowana i przeprowadzona na terenie placówki jest zadaniem, w którym uczestniczyć mogą dzieci, młodzież, nauczyciele, pracownicy administracyjny placówki, prawni opiekunowie dziecka i cała lokalna społeczność,
  3. w ramach zbiórki zbierany jest ZSEE, np.: urządzenia RTV i AGD, monitory, sprzęt komputerowy, rekreacyjny i sportowy, zabawki, itp. (dokładny wykaz zbieranych elektroodpadów można otrzymać w siedzibie Związku).

UWAGA: nie zbieramy innych odpadów niebezpiecznych typu: świetlówki, akumulatory, baterie.

 1. Jeżeli szkoła/przedszkole nie wywiąże się z zadań lub odda rażąco małą ilość odpadów, zostaje zdyskwalifikowana z udziału w konkursie.
 2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie przekazanych fotografii w ramach działalności promocyjnej i reklamowej Związku (w prasie, katalogach i plakatach, wystawach oraz we wszelkich innych wydawnictwach).
 3. Nagrody:
 4. Wszystkie placówki, które wezmą udział w projekcie i spełnią warunki regulaminu, otrzymają dyplom potwierdzający udział, który zostanie przesłany na adres placówki,
 5. Placówki, które spełnią warunki regulaminu oraz zbiorą nie mniej niż 2 kg ZSEE/ucznia/dziecko, zdobędą tytuł „Szkoła/Przedszkole – Ekspert E.E.” oraz statuetkę i dyplom, które wręczone będą podczas uroczystości w czerwcu 2017r.
 6. w kategorii „Szkolnej/przedszkolnej” laureaci – placówki oświatowe – otrzymają nagrody rzeczowe w postaci pomocy dydaktycznych dla placówki (m.in. sprzęt audiowizualny, sprzęt sportowy) ,
 7. w kategorii „uczniowskiej” laureaci – uczniowie/dzieci – otrzymają tytuł „Uczeń/Przedszkolak – Ekspert E.E.”, dyplom oraz rzeczowe nagrody indywidualne,
 8. w przypadku, gdy w określonych kategoriach podanych w pkt. 9, ilość zgłoszonych placówek będzie mniejsza niż trzy, komisja może dokonać innego podziału nagród; komisja może także przyznać wyróżnienia,
 9. Związek przyzna nagrody dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów, których placówki oświatowe zgodnie z pkt. 14.b) zdobędą tytuł „Szkoła/Przedszkole Ekspert EE”.
 10. Zestawienie wszystkich wyników zostanie dodatkowo umieszczone na stronie internetowej Związku kzg.pl do 23 maja 2017r. w dziale Edukacja ekologiczna => Wyniki konkursów i działań ekologicznych.
 11. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu oraz terminie i miejscu wręczania nagród za pośrednictwem Dyrekcji Szkoły/Przedszkola na początku maja 2017r.
 12. Wszyscy uczestnicy konkursu podlegają Regulaminowi na takich samych zasadach.
 13. Decyzja komisji jest ostateczna i żadne odwołania od niej nie przysługują.
 14. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Związku i Spółki oraz członkowie Komisji i ich rodziny.

Materiały edukacyjne Związku pomocne przy realizacji konkursu dostępne są w siedzibie Związku oraz na stronie internetowej www.kzg.pl w zakładce „Materiały edukacyjne Związku”, w tym: wydawnictwa „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”, „Im mniej tym lepiej czyli odwrócona piramida gospodarki odpadami”, komiks „Niebezpieczna gra”, kolorowanki „Czarka rady na elektroodpady”, „Jaś ekspert recyklingu”.