KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Konkurs fotograficzny – IX edycja pn. „Ukryte piękno w wodzie” rok szkolny 2016/2017

konkurs skierowany do uczniów drugiego etapu edukacyjnego szkół podstawowych (klasy IV-VI), szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady konkursu fotograficznego będącego częścią działań edukacyjnych realizowanych przez Komunalny Związek Gmin “Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni na  terenie jego działania.
 2. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, ul. Konwaliowa 1, w dalszej części Regulaminu zwanym Związkiem.
 3. Uczestnicy konkursu: w konkursie mogą wziąć udział, wyłącznie za pośrednictwem swojej placówki oświatowej, uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne z placówek z terenu działania Związku, tj. Gmin Miast: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz Gmin: Kosakowo, Wejherowo, Szemud.
 4. Temat konkursu fotograficznego: „Ukryte piękno w wodzie”
 5. Cel konkursu:
 • rozumienie znaczenia i konieczności ochrony wód;
 • poznanie zachowań, jakie człowiek może wywierać na środowisko, w tym na wody powierzchniowe i podziemne,
 • znajomość racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych;
 • kształtowanie postaw odpowiedzialności i ciekawości poznawczej (rozwój indywidualny) oraz postawy obywatelskiej, sprzyjającej rozwojowi społecznemu;
 • zwiększenie zakresu korzystania z obserwacji bezpośrednich dokonywanych przez uczniów w trakcie zajęć w terenie i wycieczek oraz bezpośrednie nawiązywanie do regionu, w którym uczeń mieszka.
  1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do siedziby Związku pisemnego zgłoszenia potwierdzonego przez dyrekcję placówki. Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej www.kzg.pl lub w siedzibie Związku, w Dziale Ochrony Środowiska. Miejsce dostarczenia zgłoszenia: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia. Możliwe jest przesłanie zeskanowanego zgłoszenia na adres e-mail: dos@kzg.pl lub faxem pod nr: 58 624-75-15.
  2. Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń uczestnictwa w konkursie, o którym mowa w pkt.4, upływa z dniem 31 grudnia 2016r. (w przypadku przesyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego). W momencie nadesłania zgłoszenia w placówce rozpoczyna się konkurs.
  3. Czas trwania konkursu:
 • od dnia zgłoszenia udziału w konkursie do 31 marca 2017r.,
 • ostateczna data dostarczenia prac do siedziby Związku 31 marca 2017r.,
 • ocena Komisji – do 12 kwietnia 2017r.,
 • umieszczenie zestawienia wyników na stronie WWW Związku (www.kzg.pl) do 28 kwietnia 2017r.,
 • wręczenie nagród – czerwiec 2017r.
  1. Zasady i tryb prowadzenia konkursu:
  2. konkurs przebiega w następujących kategoriach:
 • szkoły podstawowe (klasy IV-VI),
 • gimnazja,
 • szkoły ponadgimnazjalne;
  1. dyrektor szkoły wyznacza szkolnego koordynatora konkursu (1 osoba) lub 2 koordynatorów w przypadku Zespołów Szkół (gdzie każdy koordynator reprezentuje daną placówkę); za przeprowadzenie konkursu na terenie placówki odpowiedzialny jest szkolny koordynator,
  2. szkolny koordynator konkursu przedstawia dyrekcji „nauczycieli realizujących”, z którymi wykonywać będzie zadanie, a po zakończeniu konkursu uzupełnia „Formularz z realizacji konkursu” (formularz do pobrania ze strony internetowej Związku kzg.pl zakładka edukacja ekologiczna à aktualna oferta edukacyjna), w którym podaje nazwiska „nauczycieli realizujących”, a także uzupełnia o podpis i pieczęć dyrektora szkoły. Uzupełniony formularz wraz z wybranymi fotografiami konkursowymi oraz ich opisem, dostarcza do siedziby Związku osobiście (na pendrive) lub przesyła e- mailem, zgodnie z harmonogramem (patrz. str. 10).
  3. uczniowie wykonują fotografie indywidualnie pod opieką szkolnego koordynatora konkursu oraz/lub „nauczycieli realizujących”;
  4. jeden uczeń nadsyła jedną fotografię wykonaną w swoim regionie tzn.: na terenie swojej gminy lub pozostałych gmin należących do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”,
  5. temat „Ukryte piękno w wodzie” ma przedstawiać na fotografii miejsca szczególne ; zlokalizowane w pobliżu zamieszkania ucznia; przedstawiające piękno, walory i wyjątkowość lokalnych wód (strumyki, potoki, rzeki, jeziora, zatoka),
  6. na adres mailowy: dos@kzg.pl wraz z opisem:

imię i nazwisko autora zdjęć, klasa, adres szkoły, nazwisko nauczyciela prowadzącego nadzór nad konkursem, tytuł pracy, miejsce i data wykonania fotografii, opis zdjęcia (max. 2 zdania o miejscu wykonania; uzasadnienie wyboru itp.),

 1. w przypadku wysyłki plików cyfrowych należy uwzględnić następującą specyfikację:
 • Format: JPG (najmniejsza kompresja/najlepsza jakość),
 • Rozdzielczość: min 300 dpi,
 • Plik nie większy niż 5 MB,
 1. zezwala się na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. kontrast, nasycenie);
 2. nie zezwala się na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji; nie można także dokonywać fotomontaży,
 3. Ocena zdjęć:
 4. ocenie podlega m.in. treść, oryginalność, wyjątkowość nadesłanych fotografii, a także zgodność z tematem konkursu;
 5. komisja przeprowadzi ocenę fotografii i spośród nich wybierze prace, którym przyzna I, II i III miejsce wg kryteriów podanych w pkt.9a Regulaminu; Komisja może przyznać również wyróżnienia;
 6. w przypadku, gdy w określonej kategorii wiekowej ilość zgłoszonych prac będzie mniejsza niż trzy, Komisja może dokonać innego podziału nagród,
 7. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe dla laureatów: sprzęt sportowy, książki.
 8. Uczestnik składając fotografie w Konkursie oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii.
 9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie przekazanych prac konkursowych w ramach działalności promocyjnej i reklamowej Związku (w prasie, katalogach i plakatach, wystawach oraz we wszelkich innych wydawnictwach).
 10. Zestawienie wszystkich wyników zostanie umieszczone na stronie internetowej Związku kzg.pl do 28 kwietnia 2017r. w dziale Edukacja ekologiczna => Wyniki konkursów i działań ekologicznych.
 11. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu oraz terminie i miejscu wręczania nagród za pośrednictwem Dyrekcji Szkoły/Przedszkola na początku czerwcu 2017r.
 12. Wszyscy uczestnicy konkursu podlegają Regulaminowi na takich samych zasadach.
 13. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i żadne odwołania od niej nie przysługują.
 14. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Związku oraz członkowie ich rodzin.
 15. Materiały Związku pomoce przy realizacji projektu znajdują się min. na stronie internetowej Związku kzg.pl zakładka „Środowisko”.