KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Mała nakrętka, duży problem – XIV edycja rok szkolny 2016/2017

Konkurs skierowany do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady konkursu będącego częścią działań edukacyjno–promocyjnych realizowanych przez Komunalny Związek Gmin “Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni na terenie jego działania.
 2. Organizatorem konkursu jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, przy ul. Konwaliowej 1, w dalszej części Regulaminu zwany Związkiem.
 3. Uczestnicy konkursu: w konkursie mogą wziąć, wyłącznie za pośrednictwem swojej placówki oświatowej, dzieci i uczniowie wszystkich placówek oświatowych z terenu działania Związku, tj. gmin miast: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz gmin: Kosakowo, Szemud, Wejherowo.
 4. Temat i forma konkursu – zbiórka plastikowych nakrętek.
 5. Cel konkursu:
 • uświadomienie dzieciom i młodzieży potrzeby selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • zapoznanie z zasadami i założeniami segregacji odpadów na terenie gmin Związku;
 • zwrócenie uwagi na skalę problemu związanego z dużą ilością odpadów opakowaniowych;
 • ochrona zasobów przyrody.
 1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do siedziby Związku pisemnego zgłoszenia potwierdzonego przez dyrekcję placówki. Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej www.kzg.pl lub w siedzibie Związku, w Dziale Ochrony Środowiska. Miejsce dostarczenia zgłoszenia: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia. Możliwe jest przesłanie zeskanowanego zgłoszenia na adres e-mail: dos@kzg.pl lub faxem pod nr: 58 624-75-15.
 2. Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń uczestnictwa w konkursie, o którym mowa w pkt.4, upływa z dniem 31 grudnia 2016r. – w przypadku przesyłania drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. (Uwaga! W konkursie będzie brana pod uwagę wyłącznie ilość wszystkich uczniów/dzieci w placówce). W momencie nadesłania zgłoszenia, w placówce rozpoczyna się konkurs.
 3. Czas trwania konkursu:

–  od dnia zgłoszenia udziału w konkursie do 05 kwietnia 2017r.,

 • zakończenie zbiórki nakrętek w szkole/przedszkolu – 05 kwietnia 2017r.,
 • zgłoszenie przez placówkę informacji o szacunkowej ilości nakrętek (worków) telefonicznie lub mailowo – tel./fax 58 624 75 15, e-mail: dos@kzg.pl – do 10 kwietnia 2017 r.,
 • odbiór nakrętek przez Związek: 24 kwietnia – 19 maja 2017r.,
 • ocena Komisji – do 26 maja 2017r.,
 • umieszczenie zestawienia wyników na stronie WWW Związku: do 31 maja 2017r.
 • wręczenie nagród – czerwiec 2017r.
 1. Zasady i tryb prowadzenia konkursu:
  1. konkurs polega wyłącznie na prowadzonej w placówce oświatowej zbiórce nakrętek;

UWAGA!!! warunkiem uczestniczenia w konkursie jest przekazanie przez placówkę dla Związku zebranych plastikowych nakrętek,

 1. konkurs przebiega w następujących kategoriach:
 • przedszkola,
 • szkoły podstawowe,
 • gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, zespoły szkół, inne placówki (internaty, szkoły szkolnictwa specjalnego, itp.) (UWAGA! Nie dopuszcza się zgłaszania indywidualnie placówek wchodzących w skład zespołu szkół).
  1. dyrektor szkoły/przedszkola wyznacza szkolnego/ przedszkolnego koordynatora konkursu (1 osoba) lub 2 koordynatorów w przypadku Zespołów Szkół (gdzie każdy koordynator reprezentuje daną placówkę); za przeprowadzenie konkursu na terenie placówki odpowiedzialny jest szkolny/przedszkolny koordynator.
  2. szkolny/ przedszkolny koordynator konkursu przedstawia dyrekcji „nauczycieli realizujących”, z którymi wykonywać będzie zadanie, a po zakończeniu konkursu uzupełnia „Formularz z realizacji konkursu” (formularz do pobrania ze strony internetowej Związku kzg.pl zakładka edukacja ekologiczna à aktualna oferta edukacyjna), w którym podaje nazwiska „nauczycieli realizujących”, a także uzupełnia o podpis i pieczęć dyrektora szkoły/przedszkola. Uzupełniony formularz dostarcza do siedziby Związku osobiście lub przesyła faxem/ e- mailem, zgodnie z harmonogramem (patrz. str. 10).
  3. placówki oświatowe, które przystąpią do konkursu, otrzymują pakiet informacyjno-edukacyjny w postaci plakatów, planów lekcji, zakładek do książek – po odbiór materiałów koordynator konkursu zgłasza się do siedziby Związku do Działu Ochrony Środowiska (poniedziałek – piątek od godziny 8.00 do 15.00).
  4. zbiórkę nakrętek dzieci i uczniowie prowadzą zespołowo;
  5. zbiórka obejmuje wszystkie plastikowe nakrętki od butelek po napojach, kartonikach itp.;
  6. Związek zapewnia worki do zbiórki nakrętek, po których odbiór należy zgłaszać się indywidualnie do siedziby Związku (koordynator konkursu bądź osoba przezeń wyznaczona);
  7. Związek zapewnia odbiór zebranego surowca; będzie on prowadzony jednorazowo w wyznaczonym terminie (maj 2017r.); do tego czasu placówka zapewnia miejsce składowania nakrętek; w przypadku problemów lokalowych uniemożliwiających przechowywanie dużej ilości nakrętek możliwy jest wcześniejszy odbiór nakrętek po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (tel. 58 624 75 15);
  8. w konkursie wygrywa placówka oświatowa, która w okresie trwania konkursu zbierze największą ilość nakrętek plastikowych w przeliczeniu na jednego ucznia/dziecko w szkole/przedszkolu;
  9. po zestawieniu wyników konkursu Komisja przyzna I, II i III miejsce dla placówki w kategoriach podanych w pkt.9b; w przypadku, gdy w określonej kategorii ilość zgłoszonych placówek będzie mniejsza niż trzy, Komisja może dokonać innego podziału nagród; Komisja może również przyznać wyróżnienia;
  10. laureaci wraz z koordynatorami konkursu zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w czerwcu 2017r.
 1. Zestawienie wszystkich wyników zostanie umieszczone na stronie internetowej Związku kzg.pl do 31 maja 2017r w dziale Edukacja ekologiczna => Wyniki konkursów i działań ekologicznych.
 2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu oraz terminie i miejscu wręczania nagród za pośrednictwem Dyrekcji Szkoły/Przedszkola na początku czerwca 2017r.
 3. Nagrodami w konkursie są pomoce dydaktyczne dla placówki (w tym sprzęt audiowizualny).
 4. Wszyscy uczestnicy konkursu podlegają Regulaminowi na takich samych zasadach.
 5. Decyzja Komisji jest ostateczna i żadne odwołania od niej nie przysługują.
 6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Związku oraz członkowie ich rodzin.