„Trójmiejska olimpiada ekologiczno-biologiczna”

Interdyscyplinarny konkurs z biologii i ekologii skierowany do nauczycieli i młodzieży gimnazjalnej z terenu działania Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, tj. Gdyni, Redy, Rumi, Sopotu, Wejherowa (miasto i gmina), gm. Kosakowo realizowany w roku szkolnym 2001/2002.

Organizatorzy konkursu: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza z siedzibą w Gdyni, ul. Folwarczna 2 (obecnie: I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, ul. Narcyzowa 6).

olimpiada

ZAŁOŻENIA KONKURSU:

Konkurs jako całoroczne, wieloetapowe aktywizujące przedsięwzięcie obejmujące aspekty praktyczne i teoretyczne.

CELE KONKURSU:

 • kształtowanie świadomości i postaw prośrodowiskowych młodzieży,
 • propagowanie idei i stymulacji do przedsięwzięć w szkołach z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
 • propagowanie aktywnych form nauczania w ramach edukacji ekologicznej w szkołach,
 • propagowanie idei edukacji regionalnej z uwzględnieniem lokalnych walorów i problemów środowiskowych,
 • rozumienie zależności „ja – organizm – środowisko – zdrowie”,
 • wsparcie dla realizacji celów wychowawczych poprzez lansowanie w konkursie działań zespołowych oraz działań uwrażliwiających na piękno i wartość przyrody oraz zagrożenia.

PRZEBIEG KONKURSU:

konkurs realizowano w trzech kolejnych etapach:
Etap I – (szkolny) przedstawienie przez nauczyciela uczniom tematyki zadań, wykonania wyboru i realizacji przedsięwzięcia o charakterze praktycznym przez zainteresowanego ucznia lub zespół uczniowski, pod opieką merytoryczną nauczyciela.
Etap II – mieszany: zewnętrzny i wewnętrzny) – przesłanie prac do oceny przez komisję konkursową (punktacja).

Ogłoszenie wyników Etapu II, przesłanie do placówek macierzystych list dopuszczonych zawodników do udziału w Etapie III.
Prace zgłoszone do konkursu mają mieć charakter konkretnych zadań, doświadczeń. obserwacji, itp. Dotyczyć powinny zagadnień według własnego wyboru lub określonych przez komisję konkursową w postaci zestawu tematów, aktualizowanych na każdą kolejną edycję konkursu.
Ważne jest aby podjęte działanie poprzedzało sformułowanie problem.
Działania przyjęte do realizacji w pracy konkursowej powinny poszukiwać odpowiedzi na pytania lub mieć konkretny ważki wymiar praktyczny.

Etap III – (zewnętrzny) – finał obejmował:

 • sesję plakatową (posterową) – prezentacja najlepszych prac,
 • konkurs na prace wyróżniające się (tylko prace posterowe bez udziału plac plastycznych, teoretycznych),
 • test finałowy,
 • ogłoszenie listy laureatów, wręczenie nagród i dyplomów.

FORMA OPRACOWANIA:

Praca konkursowa mogła być realizowana w dwóch formach:

 • forma plakatowa (posterowa): praca w formacie A1 przystosowana do złożenia do formatu A4, która powinna zawierać tytuł, nazwisko autora, cel pracy, przyjęte założenia, zastosowane metody, dokumentację przebiegu pracy, ilustrację ważniejszych etapów oraz wnioski i zwięzłą ich interpretację (dyskusję z literaturą).
 • forma plastyczna: plakat o tematyce prośrodowiskowej. Forma ta umożliwia autorom udział w finale. Praca nie bierze jednak udziału w konkursie na wyróżniające się prace, lecz w konkursie o nagrodę specjalną w kategorii prac plastycznych.
 • forma teoretyczna – dopuszcza się formę opracowań teoretycznych na wybrane lub zaproponowane przez komisję tematy. Forma ta umożliwia autorom udział w finale. Praca nie bierze jednak udziału w konkursie na wyróżniające się prace lecz w konkursie o nagrodę specjalną w kategorii prac teoretycznych.