KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Zbiórka baterii

konkurs skierowany do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady konkursu będącego częścią działań edukacyjno-promocyjnych realizowanych przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni na terenie jego działania.
 2. Organizatorem konkursu jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, przy ul. Konwaliowej 1, w dalszej części Regulaminu zwany Związkiem.
 3. Uczestnicy konkursu:

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie placówki oświatowe z terenu działania Związku, tj. Gmin Miast: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz gmin wiejskich: Kosakowo, Szemud, Wejherowo.

 1. Temat konkursu: zbiórka baterii
 2. Cel konkursu:
  1. uświadomienie dzieciom i młodzieży konieczności selektywnej zbiórki baterii,
  2. ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów zmieszanych.
 3. Warunki udziału:
 4. podpisanie umowy o współpracy ze Związkiem w zakresie zbiórki zużytych baterii,
 5. w przypadku kiedy placówka zbiera baterie jako zespół szkół – podpisuje jedną umowę. Jeśli placówki wchodzące w skład zespołu szkół zbierają baterie oddzielnie, każda z nich podpisuje oddzielną umowę.
 6. Konkurs jest konkursem ciągłym, jednorazowe podpisanie umowy upoważnia do udziału w konkursie w okresie trwania umowy.
 7. Zasady zbiórki baterii:
  1. do konkursu kwalifikują się baterie przekazane Związkowi przez placówkę oświatową, która ma podpisaną umowę ze Związkiem,
  2. baterie będą odbierane przez Związek po uprzednim zgłoszeniu przez placówkę faktu zapełnienia pojemnika na baterie. Zgłoszenia należy kierować do siedziby Związku pod numer telefonu: 58 624 66 11 lub e-mail: dgo@kzg.pl,
  3. odbiór baterii nastąpi w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia zapełnienia pojemnika,
  4. baterie zebrane na terenie placówki oświatowej podczas Objazdowej Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych organizowanej przez Związek również wliczane są do konkursu,
  5. przekazanie baterii zostaje potwierdzone dokumentem Potwierdzenia przekazania baterii, które zawiera nazwę placówki, datę i wagę zebranych baterii,
  6. punkty za zbiórkę baterii, które zostały przyznane w danym roku kalendarzowym, ważne są jeszcze przez 2 następne pełne lata kalendarzowe. Po upływie tego okresu czasu niewykorzystane punkty nie będą uwzględniane,
  7. wymiana punktów na nagrody będzie dokonywana dwa razy w roku w miesiącu maju i grudniu.
 8. Zasady przyznawania nagród dla placówek oświatowych:
  1. za zebrane w danej placówce baterie będą przyznawane punkty, które będzie można wymienić na nagrody,
  2. waga zebranych baterii będzie przeliczona na zasadzanie 1 kg = 1 punkt.
  3. placówka wybiera nagrody z Katalogu nagród publikowanego raz w roku w miesiącu marcu. Katalog jest dostępny na stronie kzg.pl,
  4. zamówienia na nagrody w danym roku szkolnym należy składać w dniach 1-31 maja oraz 1-15 grudnia,
  5. zamówienie nagrody należy złożyć pisemnie: faxem pod numerem telefonu 58 624 66 11 lub e-mailem na adres: dgo@kzg.pl,
  6. nagroda zostanie dostarczona przez pracownika Związku do placówki Uczestnika w czerwcu ale przed zakończeniem roku szkolnego (dla nagród zamawianych w maju) oraz w styczniu (dla nagród zamawianych w grudniu). Odbiór nagrody przez placówkę zostanie potwierdzony podpisaniem Protokołu odbioru nagrody,
  7. punkty niewykorzystane w danym roku szkolnym przechodzą na konto nowego roku szkolnego z zachowaniem ich ważności przez 2 następne pełne lata kalendarzowe. Po upływie tego okresu niewykorzystane punkty nie będą uwzględniane.
  8. nie ma możliwości wymiany punktów na gotówkę,
  9. nagrody figurujące w Katalogu są do dyspozycji na miarę posiadanych zasobów. Związek zastrzega sobie prawo do zastąpienia zamówionej nagrody inną, podobną, jak również wycofania nagrody z Katalogu,
  10. wartości punktowe zbliżonych nagród oferowanych Uczestnikom w kolejnych edycjach Katalogu mogą różnić się od siebie,
  11. w przypadku zebrania przez placówkę więcej niż 500 punktów, dopuszcza się możliwość wymiany zgromadzonych punktów na inne nagrody, niż te które figurują w Katalogu, bardziej przydatne danej placówce. Na pisemny wniosek Uczestnika konkursu , pod warunkiem udzielenia zgody przez Przewodniczącego Związku, zostanie przyznana wybrana przez placówkę nagroda.