Zielona szkoła, Zielone przedszkole

Ogólnopolski konkurs „Zielona szkoła, zielone przedszkole” realizowano w latach szkolnych 2005/2006 i 2006/2007. Był on propozycją, która w atrakcyjny sposób uczyła dzieci i młodzież jak nowocześnie, zgodnie z normami przyjętymi w innych krajach europejskich, należy postępować z odpadami opakowaniowymi. W szczególności dotyczyło to poznania rodzajów odpadów, zasad i celowości selektywnej zbiórki odpadów, istoty procesu recyklingu odpadów, „cyklu życia” poszczególnych surowców wtórnych, sposobów unikania i minimalizacji ilości odpadów, regulacji prawnych związanych z gospodarką odpadami w Polsce i innych krajach Europy. Zdobyta w ten sposób wiedza, pozwalała dzieciom i młodzieży na propagowanie działań związanych z racjonalną gospodarką odpadami wśród osób, które nigdy wcześniej nie były zainteresowane tą tematyką. Przekłada się to na popularyzację selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, a co za tym idzie – na wzrost odzysku surowców wtórnych, zmniejszenie wzrostu odpadów oraz zmniejszenie liczby składowisk, a w szczególności „dzikich wysypisk”.

Organizatorem konkursu był Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni w ramach współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Komunalnych Związków Gmin z siedzibą w Długoszynie. Konkurs realizowano w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pn. „Europejska Akademia Ekologii”, a wspófinansowany był ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku.

W konkursie mogły brać udział, wyłącznie za pośrednictwem swojej placówki oświatowej, dzieci i młodzież z placówek oświatowych z terenu działania Związku, tj. Gmin Miast: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo i gminy Kosakowo oraz z placówek oświatowych z terenu gminy Wejherowo.

Konkurs przebiegał w następujących kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, inne placówki oświatowe (ośrodki szkolno-wychowawcze i domy dziecka).

Konkurs obejmował:

Program Obowiązkowy, na który składała się selektywna zbiórka odpadów:

 • makulatury,
 • puszek aluminiowych,
 • butelek z tworzywa sztucznego PET,
 • baterii,

Program Dowolny, związany z realizacją przez placówki oświatowe programów o tematyce odpadowej:

 • udział dzieci i młodzieży w warsztatach edukacyjnych,
 • udział dzieci i młodzieży w akcji „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”,
 • fotoreportaż z selektywnej zbiórki odpadów w swojej miejscowości,
 • organizacja konkursu literackiego w swoim środowisku,
 • inne, nie wymienione (inwencja własna placówki),

Każdy element Programu Obowiązkowego i Dowolnego był punktowany przez Komisję Konkursową. W konkursie wygrywała placówka, która w okresie trwania konkursu zebrała największą ilość punktów. W konkursie wyłaniano także „Indywidualnych Zbieraczy”, czyli osoby, które w trakcie trwania konkursu zebrały największą ilość surowców („Mistrz Makulatury”, „Mistrz Puszek ALU”, „Mistrz Butelek PET”, „Mistrz Baterii”), wytypowane przez placówki oświatowe (wybór 3 osób dla każdego rodzaju surowca).

Cele konkursu:

 • podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców terenów objętych konkursem, a w konsekwencji rozbudzenie wśród nich chęci i konieczności życia w czystym środowisku,
 • zwrócenie uwagi społeczności lokalnych na zagrożenia środowiska stwarzane przez nich samych oraz wskazanie sposobów ich rozwiązywania poprzez zmianę ludzkiej mentalności,
 • wyrobienie i utrwalenie nawyków segregacji odpadów opakowaniowych „u źródła” jako najprostszych i najtańszych działań zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego,
 • zwiększenie odzysku surowców wtórnych zbieranych na terenach objętych konkursem, co przyczyni się do poprawy poziomu odzysku surowców, wyznaczonego przez normy unijne,
 • podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie gospodarki odpadowej w kraju i na świecie poprzez zastosowanie nowoczesnych metod edukacji ekologicznej,
 • wprowadzenie do programu nauczania przez placówki oświatowe biorące udział w konkursie tematyki dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i zasad racjonalnej i nowoczesnej gospodarki odpadami,
 • włączenie się-poprzez konkurs-nie tylko dzieci, młodzieży i nauczycieli, ale także władz lokalnych, przedsiębiorców, urzędników, służb miejskich, różnych organizacji pozarządowych oraz mediów lokalnych i ogólnopolskich do działań związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska oraz z poprawą gospodarki odpadowej.

Nagrodami za zajęcie I miejsca w danej kategorii konkursu były tzw. „zielone warsztaty”, które obejmowały wyjazdy m.in. do Ośrodka Edukacji „Muza” Nadleśnictwa Wejherowo, „Błękitnej Szkoły” we Władysławowie, fokarium Stacji Morskiej Hel.

1_s 2_s 3_s 4_s