KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Edukacja ekologiczna – rok szkolny 2012-2013

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w roku szkolnym 2012/2013 obchodzi jubileusz piętnastu lat realizowania przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych skierowanych do mieszkańców z terenu Związku, w tym działań edukacyjnych prowadzonych we współpracy z placówkami oświatowymi z miast Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo oraz gmin Wejherowo, Kosakowo, Szemud (łącznie ponad 250 szkół i przedszkoli). W danym roku szkolnym, zgodnie ze znowelizowaną ustawą utrzymania czystości i porządku w gminach,  tematem przewodnim prowadzonych przez Związek działań, była ochrona powierzchni ziemi.

Początek uroczystości (12 czerwca 2013 r. Filharmonia Kaszubska w Wejherowie)- powitanie przybyłych gości przez Przewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” p. Tadeusza Wiśniewskiego 

Uroczystość pt. „W trosce o środowisko”, w trakcie której przedstawiono efekty ekologiczne prowadzonych przez Związek działań, odbyła się 12 czerwca 2013 r. w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. W trakcie uroczystości wręczano nagrody i pamiątkowe dyplomy laureatom konkursów ekologicznych z placówek oświatowych z terenu działania gmin Związku. Szczególne miejsce w programie spotkania zajęło przyznanie tytułu „Eksperta E.E. 2012/2013” oraz  „Lidera Lokalnej Ekologii 2012/2013” szkołom i przedszkolom biorącym udział w projektach edukacyjnych pod tymi samymi tytułami.

W trakcie spotkania szczególnie podziękowania składano nauczycielom aktywnie kształtującym postawy prośrodowiskowe wśród dzieci i młodzieży. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej właściwych zachowań wobec zasobów przyrody jest istotnym i ważnym zadaniem. Tym bardziej cieszy nas duże zainteresowanie oraz zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego szkół i przedszkoli z terenu działania KZG „Dolina Redy i Chylonki”.

Spotkanie było także okazją do podziękowania przedstawicielom gmin-członków Związku oraz instytucjom wspierającym  Związek. Dziękujemy lokalnym samorządom,  spółkom: EKO DOLINA, OPEC, PEWIK, Pomorska Spółka Gazownictwa oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za współfinansowanie naszych działań. Dziękujemy także Dziennikowi Bałtyckiemu, Twojej Telewizji Morskiej oraz Radiu Kaszëbë za objęcie patronatem medialnym uroczystości, która odbyła się 12 czerwca 2013r.

Podczas uroczystości przedstawiano efekty ekologiczne osiągnięte w roku szkolnym 2012/2013. Nauczyciele, dzieci oraz młodzież mogli uczestniczyć w projekcie edukacyjnym, czterech konkursach ekologicznych oraz w  63 jednodniowych warsztatach terenowych. Łącznie we wszystkich realizowanych przez Związek przedsięwzięciach uczestniczyło ponad 25 tys. dzieci i młodzieży z 94 różnych placówek oświatowych (niektóre placówki uczestniczyły w więcej niż jednym działaniu).

W przeprowadzonych jednodniowych warsztatach ekologicznych ponad 1,5 tysiąca uczniów szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych mogło poznać zasady gospodarowania odpadami wraz z budową i zasadami funkcjonowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów EKO DOLINA  w Łężycach („Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami” – 38 warsztatów), sposoby ujmowania i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków (warsztaty pod nazwą: „Ujmowanie i uzdatnianie wody” i „Oczyszczanie ścieków” – łącznie 15 warsztatów) oraz podstawy związane z zagadnieniami produkcji energii elektrycznej i cieplnej wraz z jej dystrybucją do indywidualnych mieszkańców („Ciepło dla Trójmiasta” – 10 warsztatów).

Wspólnie z placówkami oświatowymi realizowano cztery całoroczne konkursy ekologiczne. Część konkursów posiada już długoletnią tradycję, np. konkurs plastyczny pt. „Małe dzieci nie chcą śmieci” Związek kontynuuje nieprzerwanie od 15 lat. Konkurs ten skierowany jest to naszych najmłodszych milusińskich, czyli przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych klas I-III. Co roku zadawany jest inny temat uwrażliwiający dzieci na problemy ochrony środowiska naturalnego. Były już takie motywy jak: czysty las, czysta plaża, ochrona wód czy ekologiczne źródła energii. W roku szkolnym 2012/2013 zadany temat „Droga elektroodpadów” miał ukazywać zagrożenia, jakie niosą ze sobą odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz uczyć wyodrębniania tego rodzaju odpadów z całego strumienia śmieci i pokazywać sposoby ich zagospodarowania. Łącznie za udział w konkursie nagrodzono 27 dzieci. Prace laureatów można obejrzeć w dziale GALERIA.

Laureaci konkursu „Małe dzieci nie chcą śmieci” (XV edycja) otrzymali nagrody z rąk Burmistrza Redy, p. Krzysztofa Krzemińskiego oraz wieloletniego prezesa spółki OPEC Gdynia – p. Aleksandra Wellengera.

Konkurs fotograficzny w tym roku miał już swoja piątą odsłonę. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych klasy IV-VI,  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Tegoroczny temat „Piękno obszarów chronionych w moim regionie” przedstawiał na fotografiach piękno obszarów chronionych (tj. parki krajobrazowe, rezerwaty, pomniki przyrody) znajdujących się na terenie gmin należących do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Celem konkursu było rozwijanie umiejętności obserwacji środowiska naturalnego i znajomość tematu związanego z ochroną powierzchni ziemi. Łącznie nagrodzonych zostało 16 uczniów. Zwycięskie fotografie można obejrzeć w dziale GALERIA.

Laureaci konkursu fotograficznego pt. „Piękno obszarów chronionych w moim regionie” (V edycja) otrzymali nagrody z rąk Wiceprezydenta Wejherowa, p. Piotra Bochińskiego oraz prezesa Spółki PEWIK Gdynia, p. Henryka Tomaszewskiego i dyrektora ds. eksploatacji wody PEWIK Gdynia,  p. Wiesława Kujawskiego.

Konkurs „Mała nakrętka, duży problem” realizowany był po raz dziesiąty. Konkurs polega na selektywnej zbiórce plastikowych nakrętek, co ma uświadamiać dzieciom i młodzieży ogromną ilość odpadów plastikowych jakie obecnie wytwarza każdy człowiek. Konkurs skierowany jest do wszystkich poziomów nauczania począwszy od przedszkoli kończąc na szkołach ponadgimnazjalnych. Tegoroczne efekt ekologiczny mówi sam za siebie – prawie 7 ton zebranych plastikowych nakrętek. Dodatkowym elementem konkursu była realizacja projektu plastycznego pt. „Zielona moda – projekt mojej Ekotorby” stanowiącej propozycję torby ekologicznej mogącej zastąpić powszechnie używane torby foliowe. W ramach całego konkursu nagrodzono 10 placówek oświatowych, w których zebrano największe ilości nakrętek w przeliczeniu na jednego ucznia/przedszkolaka oraz przyznano 11 nagród indywidualnych dla dzieci/młodzieży za wykonanie projektu ekotorby. Nagrodzone projekty można obejrzeć w dziale GALERIA.

Laureaci konkursu „Mała nakrętka, duży problem” (X edycja) – nagrody dla placówek oświatowych za zbiórkę nakrętek – otrzymali nagrody z rąk prezesa Spółki OPEC Gdynia, p. Janusza Różalskiego oraz przedstawiciela Urzędu Gminy Szemud – Pani Katarzyny Miotk.

Laureaci indywidualni  konkursu „Mała nakrętka, duży problem”(X edycja) – projekt „EkoTorby” – otrzymali nagrody z rąk Wójta Gminy Wejherowo  p. Henryka Skwarło oraz przedstawiciela Urzędu Miasta Gdyni – Pani Agaty Lipińskiej.

Dużą popularnością cieszył się konkurs prowadzony wspólnie ze spółką EKO DOLINA pt. „Ekspert E. E. czyli w trosce o środowisko” (III edycja), w którym zebrano ponad 19 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Tylko ta placówka, która spełniła warunki regulaminu, otrzymała tytuł „Ekspert E.E.” oraz honorową statuetkę i dyplom. Dodatkowo dla uczestników i placówek oświatowych, które wykazały się największą aktywnością w zakresie zbiórki elektroodpadów, przeznaczono nagrody rzeczowe  – w bieżącym roku szkolnym: 11 nagród rzeczowych dla przedszkoli/szkół oraz 11 nagród indywidualnych dla dzieci/uczniów. Dodatkowo, w ramach systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych, kontynuowany był także „Program REBA- zbiórka baterii”.

Przyznanie tytułu „Eksperta E.E. – 2012/2013” oraz nagród rzeczowych w konkursie „Ekspert E.E., czyli w trosce o środowisko”(III edycja) z udziałem prezesa Spółki EKO DOLINA pana Cezarego Jakubowskiego oraz Tadeusza Wiśniewskiego, Przewodniczącego Zarządu KZG „Dolina Redy i Chylonki”.

   Kolejne przedsięwzięcie w postaci projektu edukacyjnego  pn. ”Lider Lokalnej Ekologii” prowadzono już po raz czwarty.  Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” jako Lider Polskiej Ekologii (tytuł nadany w 2008 roku przez Ministra Środowiska) realizuje lokalne edycje tego prestiżowego konkursu. „Lider Lokalnej Ekologii” to kompleksowy, interaktywny projekt edukacji ekologicznej, który angażuje coraz większe rzesze uczestników. Jego adresatami są placówki oświatowe wszystkich poziomów edukacyjnych. Nasze założenie, aby projekt stał się międzygminnym działaniem na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych do działań na rzecz ochrony środowiska, uważamy za realizowane z dużym powodzeniem. W  roku szkolnym 2012/2013 głównym zagadnieniem, któremu placówki oświatowe uczestniczące w projekcie poświęcały czas, uwagę i pracę, była ochrona powierzchni ziemi. Tegoroczna tematyka projektu poruszała takie kwestie jak nowy system gospodarki odpadami, metody gospodarowania odpadami czy szkodliwość spalania odpadów w piecach domowych. Realizacja zadań wymagała ogromnego wysiłku i zaangażowania całej społeczności szkolnej/przedszkolnej. Tym bardziej cieszy nas fakt, że sprostały w pełni temu zadaniu 24 placówki oświatowe, które otrzymały honorowy tytuł „Lidera Lokalnej Ekologii – 2012/2013”. Dokumentację zdjęciową z działań przeprowadzonych na terenie placówek oświatowych w ramach projektu można obejrzeć w GALERII.

Uroczyste nadanie honorowego tytułu „Lidera Lokalnej Ekologii 2012/2013” – wręczanie statuetek i dyplomów przez Burmistrza Redy, p. Krzysztofa Krzemińskiego oraz Wiceprezydenta Wejherowa, p. Piotra Bochińskiego.

Dziękując jeszcze raz za udział w naszych przedsięwzięciach, gratulujemy wszystkim laureatom.  Jednocześnie zapraszamy do dalszej współpracy w nowym roku szkolnym. Mamy nadzieję, że propozycje edukacji ekologicznej Komunalnego Związku Gmin doskonale wzbogacają program nauczania w zakresie ochrony środowiska.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości, które znajdują się w dziale GALERIA. Ponadto zapraszamy do obejrzenia relacji z przeprowadzonej uroczystości przygotowanej przez Twoją Telewizje Morską (zobacz).