KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Projekt edukacyjny „Lider Lokalnej Ekologii”

nagrody_lider_2Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” jako Lider Polskiej Ekologii (tytuł nadany w 2008 roku przez Ministra Środowiska) realizuje lokalne edycje tego prestiżowego konkursu pn. „Lider Lokalnej Ekologii”. Jest to kompleksowy, wielozadaniowy, interaktywny projekt edukacji ekologicznej, który angażuje coraz większe rzesze uczestników. Jego adresatami są placówki oświatowe wszystkich poziomów edukacyjnych. Nasze założenie, aby projekt stał się międzygminnym działaniem na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych do działań na rzecz ochrony środowiska, uważamy za realizowane z dużym powodzeniem.

W projekcie mogą wziąć udział wszystkie placówki oświatowe, z każdego poziomu nauczania, z terenu działania Związku, tj. Gmin Miasta: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz Gmin: Kosakowo, Wejherowo, Szemud. Warunkiem udziału w projekcie jest dostarczenie do siedziby Związku pisemnego zgłoszenia, potwierdzonego przez dyrekcję placówki (FORMULARZ), a następnie w wyznaczonym terminie przedłożenie do siedziby Związku sprawozdania z przeprowadzanych cyklicznie w ciągu roku szkolnego, zadań zgodnie z propozycjami przedstawionymi w obowiązującej ofercie edukacyjnej.

W ramach projektu placówki oświatowe realizują zadania zaproponowane przez Związek, zgodnie z hasłem przewodnim projektu, wg. bieżącej oferty edukacyjnej, tj.: przeprowadzają Ekowywiadówki, spotkania z rodzicami lub rady pedagogiczne, organizują wycieczki terenowe, spotkania na terenie placówki ze specjalistami z dziedziny obejmującej projekt, akcje ulotkowe i plakatowe, gazetki szkolne/przedszkole, a także przygotowują przedstawienia i apele, szkolne/przedszkole turnieje wiedzy ekologicznej czy tez konkursy plastyczne, literackie. Dodatkowo placówka ma możliwość przeprowadzić zadania własne, autorskie, wg własnego pomysłu lecz zawsze zgodnie z tematem projektu. Całość zadań, wykonanych, a następnie opisanych w sprawozdaniu (zgodnie z wytycznymi określonymi w regulaminie), jest oceniana przez komisje i punktowana zgodnie z ustaloną tabelą. Jeśli szkolni/przedszkolni koordynatorzy uczestniczą w projekcie „Szkoła/Przedszkole dla Środowiska” są jednocześnie nagradzani dodatkowymi punktami w ramach projektu „Lider Lokalnej Ekologii”.

Zwycięskie placówki biorące udział w projekcie otrzymują prestiżowy tytuł „Lider Lokalnej Ekologii” oraz statuetkę i dyplom. Komisja oceniająca przebieg projektu w placówce przyznaje również nagrody indywidualne dla koordynatorów, którzy wykazali się największą aktywnością w realizacji projektu na terenie swojej placówki oraz niejednokrotnie wśród lokalnej społeczności.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe regulaminy poszczególnych edycji projektu: