KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Cz. III: „Wiedza, umiejętności, wartości w zrównoważonym, globalnym świecie” rok szkolny 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” kontynuuje realizację programu edukacyjnego  „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”. Kolejna, trzecia część pt. „Wiedza, umiejętności, wartości w zrównoważonym, globalnym świecie” zamyka II edycję programu. Nadzór merytoryczny ponownie sprawować będzie Pani prof. Akademii Marynarki Wojennej,  Astrid Męczkowska – Christiansen, dyrektor Instytutu Pedagogiki AMW. W ramach programu zaplanowanych jest 5 spotkań seminaryjnych w okresie październik 2016 – maj 2017.

Harmonogram oraz zakres tematyczny spotkań:

04.10.2016„Realizacja projektów edukacji ekologicznej w szkole/przedszkolu” – określenie zasad współpracy oraz wsparcia ze strony Związku dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów podczas realizacji projektu edukacyjnego na terenie macierzystej placówki oświatowej, w ramach realizacji zadań zgodnie z II edycją cz. 3 programu „Szkoła/przedszkole dla środowiska”.

07.11.2016„Psychopedagogiczne aspekty pracy  z grupą zadaniową” (pobierz).

06.03.2017r. – „I semestr realizacji projektów ekologicznych – wymiana doświadczeń cz.1.” – PRZEDSZKOLA – prezentacja efektów (dokumentacja fotograficzna, bezpośrednie efekty) projektu w przedszkolu, dotychczasowa liczba odbiorców, sukcesy i problemy jakie można napotkać przy realizacji projektu w placówce oświatowej.

10.04.2017r.  – „I semestr realizacji projektów ekologicznych – wymiana doświadczeń cz.2.” – SZKOŁY – prezentacja efektów (dokumentacja fotograficzna, bezpośrednie efekty) projektu w szkole, dotychczasowa liczba odbiorców, sukcesy i problemy jakie można napotkać przy realizacji projektu w placówce oświatowej.

29.05.2017r.  – „Eko- logiczne wnioski” – podsumowanie oraz przedstawienie sprawozdania z całości zrealizowanego programu, wnioski, uwagi, wręczenie certyfikatów uczestnictwa.