KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Cz.I: „Zrównoważona konsumpcja i produkcja” rok 2015

W roku 2015 Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” rozpoczął II edycję programu „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” pt. „Ochrona środowiska w praktyce”. W ramach części pierwszej programu odbyły się 4 spotkania seminaryjne w okresie styczeń – grudzień 2015 r. Celem części pierwszej było przekazanie szczegółowej wiedzy w zakresie zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

Harmonogram oraz zakres tematyczny spotkań przeprowadzanych w ramach II edycji projektu
„Szkoła/przedszkole dla środowiska” pt. „Ochrona środowiska w praktyce”:

14.04.2015r.
„Zrównoważona konsumpcja a marnotrawstwo żywności” (Zakres wystąpienia: Przyczyny strat żywności, mierniki strat i marnotrawienia żywności, możliwości ograniczania strat i marnotrawienia żywności) – wykład z elementami ćwiczeniowymi – Pani Profesor dr hab. Maria Śmiechowska, przedstawiciel Akademii Morskiej w Gdyni, Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością.

Materiały ze spotkania dostępne są TUTAJ

12.05.2015r.
„Systemy zarządzania środowiskowego i ocena wpływu na środowisko procesów i produktów” (Zakres wystąpienia: przedstawienie poszczególnych działań klasyfikowanych jako zarządzanie proekologiczne ze szczególnym uwzględnieniem: systemów zarzadzania środowiskowego (PN-EN ISO 14000:2004, EMAS); metod ocen procesów i produktów takich, jak: ocena cyklu życia, ocena aspektów środowiskowych, węglowy odcisk stopy. Przedstawienie praktycznych rozwiązań, stosowanych przez różne podmioty gospodarcze) – wykład z elementami ćwiczeniowymi – Pani Profesor dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska,przedstawiciel Akademii Morskiej w Gdyni, Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością.

Materiały ze spotkania dostępne są TUTAJ

06.10.2015r.
„Gdy opakujemy świat już cały” (Zakres wystąpienia: podstawowe pojęcia z zakresu opakowalnictwa, definicje opakowania, cykl życia opakowania, podział opakowań, narażenia działające na opakowanie, wymagania stawiane opakowaniom, funkcje opakowań, oznaczenia na opakowaniach, nowoczesne rozwiązania w dziedzinie opakowań, pakowania aktywne i inteligentne, opakowania biodegradowalne jako alternatywa dla opakowań z tworzyw sztucznych, bezpieczeństwo zdrowotne materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktów z żywnością w świetle aktualnych przepisów, ćwiczenie: rozpoznanie przyjaznych dla środowiska toreb handlowych (wykorzystanie znaków i informacji umieszczonych na nich) – wykład z elementami ćwiczeniowymi – Pani Profesor dr hab. inż. Mariola Jastrzębska, przedstawiciel Akademii Morskiej w Gdyni, Katedra Chemii i Towaroznawstwa.

Materiały ze spotkania dostępne są TUTAJ

08.12.2015r.
„Kompostowanie jako przykład działania na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju” (Zakres wystąpienia: pojęcie zrównoważonego rozwoju, zrównoważony rozwój a gospodarka bioodpadami, kompostowalne bioodpady komunalne i przemysłowe, kryteria end-of-waste dla kompostu, świadomość społeczna a kompostowanie, propagacja kompostowania na przykładzie doświadczeń hiszpańskich – wykład z elementami ćwiczeniowymi – Pani Profesor dr inż. Alina Dereszewska,przedstawiciel Akademii Morskiej w Gdyni, Katedra Chemii i Towaroznawstwa Przemysłowego.

Materiały ze spotkania dostępne są TUTAJ

26.01.2016r.
W dniu 26 stycznia 2016r. w siedzibie Komunalnego Związku Gmion „Dolina Redy i Chylonki” odbyło się uroczyste zakończenie II edycji części pierwszej programu „Szkoła/przedszkole dla środowiska” pt. „Ochrona środowiska w praktyce”. Uczestników spotkania przywitał Przewodniczący Zarządu KZG p. Tadeusz Wiśniewski oraz Kierownik Działu Ochrony Środowiska p. Aleksandra Bodnar.Wszystkim uczestnikom (koordynatorom) projektu wręczono pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Serdecznie gratulujemy!