KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Bliżej Europy-Nowoczesne Metody Gospodarowania Odpadami

warsztaty przeznaczone dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Uprzejmie prosimy nauczycieli o przygotowanie uczniów w zakresie zagadnień dotyczących ochrony środowiska oraz zapoznanie z podstawowymi pojęciami, tj.: odpady, recykling, selektywna zbiórka odpadów, surowce wtórne, surowce naturalne, składowisko odpadów, biogaz, utylizacja, biodegradacja, kompostowanie.

Osoba prowadząca warsztaty: pracownik Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

 1. Termin i miejsce nadsyłania zgłoszeń: do wyczerpania terminów, pod adres: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia faxem, nr: (58) 624-75-15.
 2. Termin realizacji: październik 2013r.- czerwiec 2014r., wtorki, środy, czwartki, godz. 8:30-12:30.
 3. Organizatorem warsztatów jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, ul. Konwaliowa 1 we współpracy ze Spółką EKO DOLINA Sp. z o.o., Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo.
 4. W warsztatach mogą wziąć udział, wyłącznie za pośrednictwem swojej placówki oświatowej, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu działania Związku, tj. Gmin Miast: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz gmin Kosakowo, Szemud, Wejherowo.
 5. Czas trwania zajęć: do 4 godzin.
 6. Miejsce: teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów EKO DOLINA w Łężycach, siedziba Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni, ul. Konwaliowa 1.
 7. Cele:
  • Uczeń poznaje zasady funkcjonowania zakładu zagospodarowania odpadów; identyfikuje zależności człowiek – środowisko przyrodnicze na przykładzie odzysku i unieszkodliwiania odpadów; poznaje i rozumie zasady zrównoważonego rozwoju;
  • Uczeń interpretuje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe wpływu działalności człowieka na stan środowiska; formułuje wnioski i opinie związane z zagospodarowaniem odpadów; rozumie konieczność ochrony przyrody i środowiska przed odpadami; rozpoznaje problemy najbliższego otoczenia i szuka ich rozwiązań zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju i zasadami współpracy;
  • Uczeń rozwija w sobie świadomość wartości i poczucie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.
 8. Przebieg zajęć:
  • Wyjazd do Zakładu Zagospodarowania Odpadów EKO DOLINA w Łężycach:
   • droga odpadów od indywidualnego gospodarstwa do miejsca ich dalszego przetworzenia oraz ostatecznego unieszkodliwiania,
   • metody unieszkodliwiania odpadów,
   • selektywna zbiórka odpadów surowcowych,
   • odpady jako surowiec przeznaczony do odzysku i przetworzenia,
   • zagrożenie środowiska oraz zdrowia i życia ludzi przez odpady niebezpieczne,
   • odpady wielkogabarytowe, budowlane, zielone i elektryczne/ elektroniczne; sposoby ich zagospodarowania,
   • działania EKO DOLINY na rzecz ochrony środowiska (monitoring powietrza, wody, gleby i hałasu).
  • Warsztaty w siedzibie Związku:
   • niebezpieczeństwa wywoływane „dzikimi wysypiskami”,
   • segregacja odpadów w mojej miejscowości-zasady jej prowadzenia (segregacja, odzysk, przetwarzanie),
   • metody redukcji ilości wytwarzanych odpadów,
   • organizacja nowego systemu postępowania z odpadów na terenie Związku,
   • film edukacyjny.

Transport grupy zapewniony. Szkoła nie ponosi żadnych kosztów.