KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami

Uprzejmie prosimy nauczycieli o przygotowanie uczniów w zakresie zagadnień dotyczących ochrony środowiska oraz zapoznanie z podstawowymi pojęciami, tj.: odpady, recykling, selektywna zbiórka odpadów, surowce wtórne, surowce naturalne, składowisko odpadów, biogaz, utylizacja, biodegradacja, kompostowanie. 

Materiały Związku pomoce przy przygotowaniu uczniów do w/w warsztatów: wydawnictwa dostępne na stronie internetowej www.kzg.pl w zakładce „Edukacja->Materiały edukacyjne”: broszury „Fałszywa ekologia”, „Ochrona powierzchni ziemi”, „Eko Dolina na miarę RIPOK-u”, „Region zwany Eko Doliną”, „Im mniej tym lepiej, czyli odwrócona piramida gospodarki odpadami”, „Jestem konsumentem wiele mogę”, „O odpadach po nowemu”, „Czym palisz w swoim „ognisku domowym”?”, „Niech Cię oświeci jasność ze śmieci!!!”, „Jeżeli spalać to nie indywidualnie!!!”, a także komiksy: „Sekret Sambora”, „Niebezpieczna gra”, „Pod urokiem”, „Poszukiwany Angry Fish”, „Syndrom Bigmana”, „Reduce, Reuse, Recycle”.

1. Termin i miejsce nadsyłania zgłoszeń, do wyczerpania terminów, pod adres: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia lub faxem pod nr: 58 624-45-99 w.43. Możliwe jest również przesłanie zeskanowanego zgłoszenia na adres e-mail: dos@kzg.pl.

2. Termin realizacji: październik – listopad 2018r. oraz marzec – czerwiec 2019 r., wtorki oraz czwartki, godz. 8:30-12:30.

3. Organizatorem warsztatów jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, ul. Konwaliowa 1 we współpracy ze Spółką EKO DOLINA Sp. z o.o., Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo.

4. W warsztatach mogą wziąć udział, wyłącznie za pośrednictwem swojej placówki oświatowej, uczniowie szkół podstawowych kl. IV – VIII, oddziały gimnazjalne i szkoły ponadpodstawowe z terenu działania Związku, tj. Gmin Miast: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz gmin Kosakowo, Szemud, Wejherowo.

5. Czas trwania zajęć: do 4 godzin.

6. Miejsce: teren Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) EKO DOLINA w Łężycach oraz siedziba Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni, ul. Konwaliowa 1.

7. Cele:

a) Uczeń poznaje zasady funkcjonowania zakładu zagospodarowania odpadów; identyfikuje zależności człowiek – środowisko przyrodnicze na przykładzie odzysku i unieszkodliwiania odpadów; poznaje i rozumie zasady zrównoważonego rozwoju;

b) Uczeń interpretuje i wyjaśnia zależności przyczynowo- skutkowe wpływu działalności człowieka na stan środowiska; formułuje wnioski i opinie związane z zagospodarowaniem odpadów; rozumie konieczność ochrony przyrody i środowiska przed odpadami; rozpoznaje problemy najbliższego otoczenia i  szuka ich rozwiązań zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju i zasadami współpracy;

c) Uczeń rozwija w sobie świadomość wartości i poczucie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

8. Przebieg zajęć:

a) Wyjazd do RIPOK EKO DOLINA w Łężycach:

  • droga odpadów od indywidualnego gospodarstwa do miejsca ich dalszego przetworzenia oraz ostatecznego unieszkodliwiania,
  • metody unieszkodliwiania odpadów,
  • selektywna zbiórka odpadów surowcowych,
  • odpady jako surowiec przeznaczony do odzysku i przetworzenia,
  • zagrożenie środowiska oraz zdrowia i życia ludzi przez odpady niebezpieczne,
  • odpady wielkogabarytowe, budowlane, zielone, kuchenne i elektryczne/ elektroniczne; sposoby ich zagospodarowania,
  • działania EKO DOLINY na rzecz ochrony środowiska (monitoring powietrza, wody, gleby i hałasu).

b) Warsztaty w siedzibie Związku: hierarchia postępowania z odpadami, organizacja systemu postępowania z odpadami na terenie Związku, segregacja odpadów w mojej miejscowości – zasady jej prowadzenia (segregacja, odzysk, przetwarzanie), niebezpieczeństwa wywoływane „dzikimi wysypiskami”, zasady świadomego konsumenta, film edukacyjny.

9. Transport grupy zapewniony. Szkoła nie ponosi żadnych kosztów.

 

 Harmonogram warsztatów w roku szkolnym 2018/2019 – POBIERZ