KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Ciepło dla Trójmiasta – warsztaty

Uprzejmie prosimy nauczycieli o przygotowanie uczniów w zakresie zagadnień dotyczących wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, źródeł energii, w tym odnawialnych, sposobów oszczędzania energii oraz źródeł zanieczyszczeń powietrza.

Materiały Związku pomoce przy przygotowaniu uczniów do w/w warsztatów: wydawnictwa dostępne na stronie internetowej www.kzg.pl w zakładce „Edukacja->Materiały edukacyjne”: broszury „Jak zatrzymać ciepło w domu?”, „Ciepło i bezpiecznie”, „Energia bez granic i ograniczeń”, „Ciepło i nowocześnie”, „Ciepło jak z bajki”, „Różne źródła energii”, „Ochrona powietrza”, „Czym palisz w swoim „ognisku domowym”?”, „Niech Cię oświeci jasność ze śmieci!!!”, „Jeżeli spalać to nie indywidualnie!!!” 

 1. Termin i miejsce nadsyłania zgłoszeń, do wyczerpania terminów, pod adres: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia lub faxem pod nr: 58 624-45-99 w.43. Możliwe jest również przesłanie zeskanowanego zgłoszenia na adres e-mail: dos@kzg.pl.
 2. Termin realizacji: październik – listopad 2018r. oraz luty – maj 2019r., dwa razy w miesiącu (poniedziałek albo środa), godz. 9:00 – 12:00.
 3. Organizatorem warsztatów jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81- 651 Gdynia we współpracy ze spółką OPEC Gdynia (Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej) w Gdyni, ul. Opata Hackiego 14.
 4. W warsztatach mogą wziąć udział, wyłącznie za pośrednictwem swojej placówki oświatowej, uczniowie oddziałów gimnazjalnych (kl. III) oraz szkół ponadpodstawowych z terenu działania Związku, tj. Gmin Miast: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz gmin Kosakowo, Szemud, Wejherowo. Zajęcia są przeznaczone w pierwszej kolejności dla szkół korzystających z ciepła sieciowego (podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC Gdynia Sp. z o.o.).
 5. Czas trwania zajęć: do 3 godzin.
 6. Miejsce: siedziba Związku, Gdynia, ul. Konwaliowa 1 oraz wybrany obiekt Sp. OPEC Gdynia (m.in. siedziba Spółki, Gdynia, Opata Hackiego 14, węzeł ciepłowniczy i warsztat produkcji urządzeń ciepłowniczych przy ul. Chylońskiej 54 A w Gdyni, Zakład Energetyki Cieplnej OPEC Gdynia Elektrociepłownia „Nanice” w Wejherowie, ul. Staromłyńska 41).
 7. Cele:
 8. Uczeń poznaje zasady funkcjonowania wytwórców i dystrybutorów ciepła; identyfikuje związki i zależności człowiek – środowisko przyrodnicze na przykładzie wytwarzania i dostarczania ciepła; poznaje i rozumie zasady zrównoważonego rozwoju;
 9. Uczeń interpretuje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe wpływu działalności człowieka na stan środowiska; formułuje wnioski i opinie związane z wytwarzaniem ciepła i jego dystrybuowaniem poprzez miejską sieć ciepłowniczą; rozumie konieczność ochrony przyrody i środowiska poprzez stosowanie bezpiecznych technologii związanych z ciepłownictwem; rozpoznaje problemy najbliższego otoczenia i szuka ich rozwiązań zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju i zasadami współpracy;
 10. Uczeń rozwija w sobie świadomość wartości i poczucie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.
 11. Przebieg zajęć:
 12. przyjazd do siedziby Związku (Gdynia, ul. Konwaliowa 1) – omówienie zagadnień z zakresu wytwórców i dystrybutorów ciepła tj.: produkcja energii w skojarzeniu (kogeneracja), ochrona powietrza, szkodliwość spalania odpadów w piecach domowych, a także wyświetlenie filmu edukacyjnego pt. „Ochrona powietrza”.
 13. Wizja lokalna na wybranych obiektach Sp. OPEC Gdynia w Gdyni albo w Wejherowie – przedstawienie najważniejszych zagadnień eksploatacyjnych (węzeł cieplny, sieć preizolowana) oraz zasad działania urządzeń w węźle cieplnym wymiennikowym.
 14. Transport grupy zapewniony. Szkoła nie ponosi żadnych kosztów.

 

Harmonogram warsztatów w roku szkolnym 2018/2019 – POBIERZ